Terug naar diversen

De Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
Publicaties
Bronnen
Persoonlijke belevenissen

De schrijversloopbaan van W.G. van de Hulst is onlosmakelijk met De Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging verbonden. Twee van de drie 'eerstelingen' worden door de Vereeniging bekroond. Weliswaar is Willem Wijcherts het eerste boek maar Willem G. van de Hulst beschrijft in Wachten op de kraakwagen hoe het begon met Ouwe Bram en Van een Klein Meisje en een Groote Klok.

 


Wachten op de kraakwagen pag. 106-107
 
De prijsvraag die werd uitgeschreven stond o.a. op 3 september 1908 aangekondigd als Wedstrijd voor Kinderlectuur in het Maandblad voor Letterkunde, een Uitgave van het Nederlandsch Jongel. - Verbond waarin
Van de Hulst al diverse keren had gepubliceerd.
 
 

De juryleden - Ds. A.J.A. Vermeer, P. Stienstra en H.A. de Boer Azn - zullen in het Bijblad van De Christelijke Familiekring (sinds 1866 het Orgaan van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging) van Februari 1909 de uitslag bekend maken.


 
 
 

Bij het 100-jarig bestaan van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging in 1965-1966 wordt in het jubileumboekje Beginnen bij 't begin wordt door de auteur J F. Nagelkerke jr het ontstaan en de activiteiten van de vereniging beschreven. De van origine joodse arts Abraham Capadose begint naar Zwitsers voorbeeld al in 1837 in Den Haag spontaan een bijbelvertelkring voor kinderen en jongeren: het Nederlandse zondagsschoolwerk is geboren. Na een stichtingsbrief in Nederlandsche Stemmen komt er navolging in Amsterdam (1841), Utrecht (1846), Breda (1849), Alkmaar (1851), Leiden (1858), Groningen (1859).... Grotendeels vinden de bijeenkomsten plaats in de particuliere sfeer. Mede door de nieuwe Onderwijswet Van der Brugghen uit 1857 waarbij in het hele land voldoende neutraal onderwijs wordt gegarandeerd wordt veelal de Bijbel uit het onderwijs geweerd. Des te groter wordt de noodzaak van het zondagsschoolwerk gevoeld. Predikanten zien de zondagsschool nogal eens als bedreigende concurentie voor hun catechisatieonderricht. Daarom worden de krachten gebundeld en ten huize van Uitgever H. Höveker aan de Herengracht te Amsterdam worden plannen gesmeed die leiden tot de oprichting van De Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging op 23 oktober 1865 door Ds. C.S. Adama van Scheltema - voorzitter, Dr. Ph. J. Hoedemaker - secretaris, Jhr. E.Van Weede van Dijkveld - penningmeester en T.M. Looman.

 
 
 

Na de oprichting van de NZV vinden de bestuursvergaderingen niet meer plaats ten huize van Uitgever Höveker maar ruim 12 jaren in 't lokaal Bewaarschool 'Amsterdams Welvaren' aan de Beerenstraat. Met een geschenk uit de hemel in 1878 als de dames Zegers Veeckens het pand Bloemgracht 79 aan de NZV legateren krijgt de de vereniging een stabiel en solide onderkomen wat het sterk groeiende werk zeer ten goed komt. Nadien wordt ook het pand Bloemgracht 65 betrokken. Om een kleine getalsmatige indruk te geven: In 1881 zijn er in ons land ca 100.000 zondagsschoolleerlingen en 4000 onderwijzers en onderwijzeressen, in 1933 maar liefst 250.000 (!) leerlingen en 10.000 (!) onderwijzers en onderwijzeressen. Dit is o.a afgeleid van het aantal bijbelroosters dat wordt verspreid.

 
omstreeks 1900
 
1906 viering van het 40-jarig jubileum in het Concertgebouw te Amsterdam
 
1936

W.G. van de Hulst is in 1935 toegetreden tot het bestuur van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. In 1934 wordt op aandrang van de secretaris-penningmeester H.A. de Boer Azn weer een jeugdlectuurprijsvraag ingesteld onder voorzitterschap van Van de Hulst, die zelf 25 jaar geleden debuteerde onder bekroning van de Zondagsschool-Vereeniging. Hoe lang Van de Hulst zijn bestuursfunctie heeft vervuld is me (nog) niet bekend.  Op de onderstaande foto uit 1936 zit Van de Hulst op de 3e plaats van links.

115-jarig-bestaan in 1981
Artikel uit het Utrechts Archief
 
2004: Fusie Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging en de Unie voor Christelijk Onderwijs
Site UnieNzv
 Publicaties

De stichters van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging stelden zich in 1865-1866 ook als doel om geschikte lektuur uit te geven. Naast uiteraard de Bijbel zelf als bron van vertelling en studie waren er prenten en kleine traktaatjes en theologische beschouwingen over velerlei onderwerpen.
Er werden plannen opgevat om boekjes uit te geven met aanbevelingen van de Vereeniging. Maar bovenal werd de noodzaak ingezien een blad uit te geven met daarin rubrieken over het zondagsschoolwerk, over allerlei Bijbelse onderwerpen en verder verhalen en bijdragen over geschiedenis, natuur- en menskunde. Dat blad werd De Christelijke Familiekring, een blad van en voor het gezin. In het 1e nummer van de 1e jaargang uit Januari 1966 wordt de oprichting van de NZV beschreven.De Christelijke Familiekring
 

Ook de door W.G. van de Hulst zeer gerespecteerde Utrechtse wijkpredikant Ds. E. Barger heeft van 1889 tot 1900 zijn medewerking verleend  aan De Christelijke Familiekring.

 


De Christelijke Familiekring

Fraaie ingebonden 1e jaargang 1866 - grootformaat 38x26 - 208 pagina's
Uitgegeven bij H. Höveker te Amsterdam.

 
Titelpagina 1e jaargang nr 1 januari 1866Artikel over de oprichting van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging


 


Rond 1877 ontstaan ernstige financiële moeilijkheden in de Zondagsschool-Vereeniging waarbij een schuldenlast ten aanzien van Uitgeverij
Höveker erg zwaar op de maag ligt. De oplage van De Christelijke Familiekring blijft ook sterk achter bij de verwachtingen: ca 1200 exemplaren. En na 1890 vermindert het aantal abonné's gestaag tot ca 400 exemplaren in 1916. In 1918 zal de uitgave worden stopgezet. Men ontworstelt zich vanaf 1887 aan de al te sterke banden met Uitgeverij Höveker en de NZV gaat nu zelf uitgeven met behulp van aanvankelijk Egeling's Boekhandel te Amstardam en vanaf ca 1907 wordt voor de NZV-uitgaven een contract met G.F. Callenbach te Nijkerk gesloten die al vanaf 1854 stichtelijke lectuur uitgeeft. Ook de zgn. Wenken en Toelichtingen worden dan door Callenbach uitgegeven. Dit contract zal tot 1937 lopen. Daarna geeft de NZV alles in eigen beheer uit.


Volgens J.F.Nagelkerke jr in Beginnen bij 't begin neemt Höveker 'wraak' met de oprichting van een "Vereeniging voor goedkope Zondagsschooluitgaven Capadose''. En in 1894 wordt het nieuwe, zeer goedkope weekblad "De Zondagsschool'' onder redactie van A.J.Hoogenbirk (1848-1920) geïntroduceerd voor nog geen 5 cent per week! Uiteraard met ''advertentiën'' voor de bij Höveker verschenen uitgaven. Hoe lang het blad heeft bestaan is me (nog) niet bekend. In het 1e nummer van de 1e jaargang uit januari 1894 wordt de bedoeling van het weekblad uiteengezet: Het is écht bedoeld voor diegenen die het zondagsschoolonderwijs verzorgen en niet zozeer voor het huisgezin zoals De Christelijke Familiekring ook wil zijn.

 

De Zondagsschool
weekblad onder redactie van A.J.Hoogenbirk (1848-1920)
Uitgegeven van 1894 tot ?? bij Höveker & Zoon te Amsterdam

Op de site Achterderug van Rens Strijbos staat van A.J.Hoogenbirk een lange lijst
zondagsschooluitgaven en een serie artikelen uit het tijdschrift Timotheüs.


 
 
Enkele advertentiën uit de 1e jaargang 1894


 
 
 


Wenken en Toelichtingen
Al direct in De Christelijke Familiekring van 1866 wordt een Kalender voor de Zondagsscholen opgenomen met daarbij Wenken en Vragen omtrent de bespreking van de bijbelgedeelten.


Voor de laatste week van Juni onderstaande wenken en vragen.

 

De voor mij tot nog toe beschikbare uitgaven van Wenken en Toelichtingen zijn alle verzorgd door Dr. G.P. Marang (1875-1948). Hij was op rij vanaf 1866 de 5e voorzitter van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging.
De boekjes werden per kwartaal uitgegeven en daarbij een jaarrooster met per pagina drie afscheurvelletjes met voorop de teksten en achterop het bijbehorende psalmen en gezangen.

Op de omslagen is wat ruimte voor reklame voor de serie Goet Frisch Claer (G.F.Callenbach), voor de Christelijke Bibliotheek en Zondagsschooluitgaven waaronder uiteraard soms ook Van de Hulst.


Wenken en Toelichtingen 1918 April - Juni

Wenken en Toelichtingen 1918 October - December
Advertentie van de Hulst-boeken 1918 October - December
Wenken en Toelichtingen 1920 Januari - Maart
Wenken en Toelichtingen 1920 April - Juni
Wenken en Toelichtingen 1922 October - December
Wenken en Toelichtingen 1923 April - Juni
Wenken en Toelichtingen 1923 Juli - September
Wenken en Toelichtingen 1924 Juli - September
 
Rooster 1927
 
Rooster 1928
 
Rooster 1929
Achterzijde Rooster 1929 met Callenbach-advertentie
 

In de Fonds-Catalogussen van G.F. Callenbach wordt aangegeven welke uitgaven zoal beschikbaar zijn.
Hieronder de pagina's met betrekking tot de Nederlandsche Zondagsschool- Vereeniging waarbij duidelijk mag zijn dat het karakter van uitgaven aanzienlijk verandert in de loop der jaren.

 
1925
1932
1953
1966Kind en Zondag

Voorheen Wenken en Toelichtingen van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
Al vanaf januari 1920 verschijnt een Maandblad der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging. Dit maandblad is echter uitsluitend voor de leden bedoeld. In het laatste nummer van het Maandblad in december 1932 wordt in een redactioneel artikel de ontstaansgeschiedenis nogmaals gerefereerd en de besluitvorming voor vernieuwing weergegeven. Zie hieronder. Vanaf 1932-1933 wordt na veel discussie een nieuwe koers ingeslagen met vooral een gezicht naar buiten toe. De uitgave van Wenken en Toelichtingen wordt gestaakt en alle benodigde informatie wordt voortaan opgenomen in het nieuwe verenigingsblad Kind en Zondag,
maandelijks uitgegeven door de Nederlandsche Zondagsschool-Vere(e)niging vanaf 1933 tot 1978.
Vanaf september 1978 (jrg. 47, nr. 4) voortgezet als Op weg, Kind en Zondag.
 

Maandblad der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging 1920-1932
Hieronder de (tot nu toe) beschikbare relevante items met betrekking tot W.G. van de Hulst
 
Het kerstfeest en het boek I + II      O.a. Om twee schitteroogjes
 
 
Conferentie 10 oktober 1931 Amersfoort lezing W.G. van de Hulst: De kunst van vertellen
 
Beoordeling kerstuitgaven 1931
 
 

Conferentie 2 juli 1932 in Loenen o.d. Veluwe - Lezing van W.G. van de Hulst over Vertelkunst

Kort verslag conferentie Loenen - Van de Hulst staande 3e rij, 2e van links
 
Hoe de veranderingen in 1933 gaan plaatsvinden
 
Aankondiging Kind en Zondag in 1933
 
Beoordeling kerstuitgaven 1932
 
Het laatste nummer Maandblad N.Z.V december 1932
 

Kind en Zondag 1933-1978


Op de site van de Vrije Universiteit te Amsterdam is de basisinformatie
over de uitgaven van Kind en Zondag te vinden.
1. TITEL Kind en Zondag
2. ONDERTITEL Maandblad van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
1 aug. 1945 (jrg. 13, nr. 1): Geen ondertitel
Okt. 1945 (jrg. 13, nr. 3): Maandblad
Jan. 1949 (jrg. 17, nr. 1): Maandblad der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): Maandblad voor de godsdienstige vorming van kinderen. Op binnenblad: "Maandblad ter begeleiding van de godsdienstige vorming van kinderen in gezin, kleuterschool, basisschool, zondagsschool, kindernevendienst, jeugdkerk."
Jan. 1974 (jrg. 42, nr. 3): Maandblad voor de godsdienstige vorming van kinderen. Op weg &
Mrt. 1976 (jrg. 44, nr. 7): Op binnenblad: "Maandblad ter begeleiding van de godsdienstige vorming van kinderen in gezin, kleuterschool, basisschool, voortgezet onderwijs, pedagogische akademie, kinderkerk, zondagsschool, kindernevendienst, jeugdkerk, katechese, klubwerk, eredienst."
3. CATEGORIE III
4. VERSCHENEN VAN/TOT EN MET Nov. 1932 - jul./aug. 1978 (proefnummer - jrg. 47, nr. 2/3)
5. EIGENAAR De Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
6. UITGEVER G.F. Callenbach - Nijkerk
Jan. 1937 (jrg. 5, nr. 1): Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging, Bloemgracht 79 - Amsterdam
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging, Bloemgracht 65 - Amsterdam
7. DRUKKER C.C. Callenbach - Nijkerk
8. PLAATS VAN UITGAVE Van Eeghenstraat 9 - Amsterdam
Nov. 1935 (jrg. 3, nr. 11): Bloemgracht 79 - Amsterdam
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): Bloemgracht 65 - Amsterdam
9. FREQUENTIE 12 x p/j
10. OMVANG V
Jan. 1935 (jrg. 3, nr. 1): VI
Jan. 1957 (jrg. 5, nr. 1): V
Jan. 1938 (jrg. 6, nr. 1): VI
Jan. 1939 (jrg. 7, nr. 1: V
Jan. 1940 (jrg. 8, nr. 1): IV
Jan. 1942 (jrg. 10, nr. 1): III
Jan. 1943 (jrg. 11, nr. 1): II
Aug. 1945 (jrg. 13, nr. 1): I
Jan. 1946 (jrg. 14, nr. 1): III
Jan. 1949 (jrg. 17, nr. 1): IV
Jan. 1950 (jrg. 18, nr. 1): V
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): VI
11. FORMAAT B
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): A
Sept. 1975 (jrg. 44, nr. 1): B
12. OPLAGE -
13. PRIJZEN ƒ 3,00 p/j, leden: gratis
Jun. 1941 (jrg. 9, nr. 6): Contributie ƒ 2,50 p/j incl. maandblad
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): Leden: gratis (contributie ƒ 18,00 p/j), losse nummers: ƒ 2,50
Jul./aug. 1976 (jrg. 44, nr. 11): losse nummers: ƒ 3,50
14. FOTO'S Ja
15. TEKENINGEN Ja
16. REDACTIE G.P. Marang: jan. 1933 - jan. 1934 (nr. 1 - jrg. 2, nr. 1)
H.A. de Boer: jan. 1933 - apr. 1940 (nr. 1 - jrg. 8, nr. 4)
J.Ph. Eggink: jan. 1933 - dec. 1936 (nr. 1 - jrg. 4, nr. 12)
A. Norel-Straatsma: febr. 1934 - dec. 1936 (jrg. 2, nr. 2 - jrg. 4, nr. 12)
E. van Meer: jan. 1937 - jan. 1939 (jrg. 5, nr. 1 - jrg. 7, nr. 1)
J.J. Hesseling: jan. 1937 - dec. 1938 (jrg. 5, nr. 1 - jrg. 6, nr. 12)
C. Roodhart: jan. 1939 - sept. 1942 (jrg. 7, nr. 1 - jrg. 10, nr. 8/9)
N.G.J. van Schouwenburg: jul. 1939 - sept. 1942 (jrg. 7, nr. 7 - jrg. 10, nr. 8/9)
J.P. van Bruggen: okt. 1939 - sept. 1942 (jrg. 7, nr. 10 - jrg. 10, nr. 8/9)
J.Ph. Eggink: febr. 1939 - okt. 1939 (jrg. 7, nr. 2 - jrg. 7, nr. 10)
N.G.J. van Schouwenburg (eindredactie): sept. 1942 (jrg. 10, nr. 8/9)
Het bestuur der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging (eindredactie): okt. 1942 - jun. 1943 (jrg. 10, nr. 10 - jrg. 11, nr. 6)
Het bestuur der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging: jul. 1943 - okt. 1946 (jrg. 11, nr. 7 - jrg. 14, nr. 10)
N.G.J. van Schouwenburg: jul. 1943 - nov. 1943 (jrg. 11, nr. 7 - jrg. 11, nr. 11)
J.J. Hesseling (eindredactie): dec. 1943 - sept. 1944 (jrg. 11, nr. 12 - jrg. 12, nr. 9)
J.J. Hesseling (eindredactie): nov. 1946 - sept. 1948 (jrg. 14, nr. 11 - jrg. 16, nr. 9)
A. Kroese (eindredactie): okt. 1948 (jrg. 16, nr. 10)
J.J. Sinnema (hoofdredactie): nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
T. de Vries: nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
E. Stern-Dooyeweerd (redactiesecretaris): nov. 1973 - apr. 1974 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 42, nr. 6)
B.C. Vandervelde-Greijdanus (bureauredactie): mrt. 1977 - okt. 1977 (jrg. 45, nr. 8 - jrg. 46, nr. 4)
H.B. Wever (bureauredactie): nov. 1977 - jul./aug. 1978 (jrg. 46, nr. 5 - jrg. 47, nr. 2/3)
17. MEDEWERKERS H. Aalbers: nov. 1973 - aug. 1974 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 42, nr. 8/9/10)
C.B. Blei-Strijbos: nov. 1973 - aug. 1974 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 42, nr. 8/9/10)
J. van Dalum: nov. 1973 - jul./aug. 1976 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 44, nr. 11)
B. Holl: nov. 1973 - febr. 1976 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 44, nr. 6)
Th.H.G. Hulst: nov. 1973 - sept. 1975 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 44, nr. 1)
G. de Jongh-Bonstra: nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
M.G. Kampstra: nov. 1973 - jul./aug. 1976 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 44, nr. 11)
C. Klaver-Both: nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
W. Kruijer-Bolwidt: nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
L. de Liefde: nov. 1973 - febr. 1976 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 44, nr. 6)
N. Luijdjens-Honnef: nov. 1973 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
C.J. Heyligers-Gunning: jan. 1974 - febr. 1976 (jrg. 42, nr. 3 - jrg. 44, nr. 6)
H. Verhaar: sept. 1974 - jul./aug. 1978 (jrg. 42, nr. 11 - jrg. 47, nr. 2/3)
H. Aalbers: okt. 1974 - jul./aug. 1978 (jrg. 43, nr. 1 - jrg. 47, nr. 2/3)
C.B. Blei-Strijbos: okt. 1974 (jrg.43, nr. 1)
L. de Groot-Aalders: mrt. 1975 - jul./aug. 1978 (jrg. 43, nr. 6 - jrg. 47, nr. 2/3)
J.M. Wiggers-Kok: mrt. 1975 - jul./aug. 1978 (jrg. 43, nr. 6 - jrg. 47, nr. 2/3)
E. Faber: mrt. 1975 - jul./aug. 1978 (jrg. 43, nr. 6 - jrg. 47, nr. 2/3)
J.H. Gerritsen: apr. 1975 - mei 1976 (jrg. 43, nr. 7 - jrg. 44, nr. 9)
H.J. Oudenbroek: febr. 1976 - jul./aug. 1978 (jrg. 44, nr. 6 - jrg. 47, nr. 2/3)
A.J. Leerink: mrt. 1976 - jul./aug. 1978 (jrg. 44, nr. 7 - jrg. 47, nr. 2/3)
A.C. van Eeghen-de Jong Schouwenburg: sept. 1976 - jul./aug. 1978 (jrg. 45, nr. 1/2 - jrg. 47, nr. 2/3)
A.W. Feenstra-Bosman: sept. 1976 - jul./aug. 1978 (jrg. 45, nr. 1/2 - jrg. 47, nr. 2/3)
A.J. Struijk: sept. 1976 - nov. 1976 (jrg. 45, nr. 1/2 - jrg. 45, nr. 4)
I.M.J. Eggink-Hoog: dec. 1976 - jul./aug. 1978 (jrg. 45, nr. 5 - jrg. 47, nr. 2/3)
18. SPECIALE NUMMERS -
19. BIBLIOGRAFISCHE GESCHIEDENIS V.v. Orgaan van de Nederlandse Zondagsschool-Vereeniging
Nov. 1973 (jrg. 42, nr. 1): Op Weg opgenomen in Kind en Zondag
Vanaf september 1978 (jrg. 47, nr. 4) voortgezet als Op weg, Kind en Zondag.
20. AUTOPSIE UBVU
21. VINDPLAATS -
22. LITERATUUR -
 
Omslag 1e jaargang - No.1 Januari 1933

Titelpagina Kind en Zondag ingebonden 1e jaargang 1933
Colofoon Kind en Zondag 1e jaargang nr 1 Januari 1933
Redactie: Dr. G.P.Marang, H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel Straatsma
Redactioneel artikel: Kind en Zondag pagina 2 en 3
 
Advertentie Prins Willem op de achterkaft  (Januari t/m April 1933)
 
     
  Pagina 002-003 Redactioneel artikel over Kind en Zondag
  Pagina 013-014 Recensie Dr. G.P Marang - Prins Willem, Vader des Vaderlands
  Achterpagina Nrs 1-4 Januari-April 1933: Advertentie Daamen's Uitgeverij: Prins Willem, Vader des Vaderlands
  Pagina 096 Advertentie Gerdientje 3e druk
  Pagina 102-103 H.A. de Boer Azn. over Prins Willem, Vader des Vaderlands
  Pagina 122 Aankondiging verschijning bij Callenbach van de Van de Hulst Prenten
  Pagina 152 Tweede aankondiging verschijning bij Callenbach van de Van de Hulst Prenten
  Pagina 175-177 Over 'De Kruisvlag in Top' door H.A. de Boer Azn
  Pagina 183-184 Tweede Conferentie Ned. Zondagsschool-Vereeniging 6-8 mei 1933 te Hemmen
  Pagina 190 Overzichtspagina Van de Hulst Prenten 
  Pagina 214-216 Verslag Tweede Conferentie 6-8 mei in Hemmen
  Pagina 223 Serie Van de Hulst Bijbelsche Prenten
  Pagina 260 Verhaaltje 't Zieke kind en gegevens bij de Van de Hulst Prenten
  pagina 312 (naast) Van de Hulst Bijbelsche Prenten
  Pagina 376 - 377 Wij confereeren: Vierde Conferentie Ned. Zondagsschool-Vereeniging 14-16 october 1933 te Hemmen
  Pagina 412-413 Kort verslag Hemmen October 1933. W.G. van de Hulst sprak over De Bijbelsche plaat
  Pagina 417-432 Bespreking Kerstuitgaven 1933 door Dr.G.P.Marang (Negen Van de Hulst-Uitgaven Callenbach, Nijkerk)


Het Landgoed Hemmen in de Overbetuwe herbergde talrijke conferenties voor de Nederlandse Zondagsschool-Vereeniging. Helaas is het fraaie huis in de Tweede Wereldoorlog ten onder gegaan
.
(Zie site Landgoed Hemmen)
 

Omslag 2e jaargang 1934 Kind en ZondagBijdragen van of over W.G. van de Hulst - 2e Jaargang 1934
(hier aanklikken voor alle betreffende pagina's)

Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel-Straatsma

     
  Pagina 021 Advertentie Van de Hulst Bijbelsche Prenten
  Pagina 041 (t.o) Colofon februari 1934. In plaats van Dr. G.P.Marang is nu A.Norel-Straatsma redactielid geworden.
  Pagina 059 Advertentie Van de Hulst Bijbelsche Prenten
  Pagina 087-088 Pagina 87 Medewerkers Schriftelijke cursus Zondagsschoolonderwijzers w.o. W.G.van de Hulst
  Pagina 096 Advertentie Gerdientje 3e druk
  Pagina 124-125 Schriftelijke Cursus voor Zondagsschoolonderwijzers
  Pagina 128 Advertentie Van de Hulst Prenten
  Pagina 154 Aankondiging verschijning Liefde en Trouw door W.G. van de Hulst
  Pagina 167 Gekleurde Bijbelsche Prenten
  Pagina 183
Docenten Schriftelijke Cursus NZV
  Pagina 186 Van ''Liefde en Trouw''
  Pagina 189 Recensie Liefde en Trouw door T.M.
  Pagina 262-263 Aankondiging Jubileum - Van de Hulst
  Pagina 314 Wedstrijd - Kinderlectuur
  Pagina 318-319 Wedstrijd - Kinderlectuur      Grote officiele aankondiging
  Pagina 348 Een Vriend van het kind (Aankondiging schrijverjubileum 10 november 1934)
  Pagina 388 (t.o) Advertentie Schriftelijke Cursus
  Pagina 392 Van boeken en Tijdschriften - Om twee schitteroogjes
  Pagina 394 Van boeken en Tijdschriften - verschenen boeken in 1934
  Pagina 403 Een Vriend van het kind (Vervolg aankondiging schrijverjubileum 10 november 1934)
  Pagina 409 Jubileum - Van de Hulst
  Pagina 413 Callenbach 80 jaar en Jubileum Van de Hulst Uitgave: Van een klein meisje en een grote klok
  Pagina 441 Van Boeken en Tijdschriften - Jubileumgeschenk en concurentie
  Pagina 443 Rozemarijntje
  pagina 470 (kaft) Wij gaan naar bethlehem Mr.P.H.Th.Stevens Over: Het verhaal van den kurassier van 1812

Het Landgoed Hemmen in de Overbetuwe herbergde talrijke conferenties voor de Nederlandse Zondagsschool-Vereeniging. Helaas is het fraaie huis in de Tweede Wereldoorlog ten onder gegaan
.
(Zie site Landgoed Hemmen)


Omslag 3e jaargang no 1 - 1935 Kind en Zondag
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 3e Jaargang 1935
(hier aanklikken voor alle betreffende pagina's)

Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel-Straatsma
  Pagina 6 - 10 Huldiging W.G. van de Hulst in de Handelsbeurs te Utrecht bij
diens 25-jarig schrijverjubileum in november 1934
  Pagina 32 Achterkaften diverse nummers: Schriftelijke Cursus
  Pagina 74 Voorzittersschap Van de Hulst bij de 'Wedstrijd Kinderlectuur' 1935
  Pagina 121 - 122 Uitslag 'Wedstrijd Kinderlectuur'. Verslag W.G. van de Hulst (Voorz.) en H.A. de Boer Azn. (Secr.)
  Pagina 148 - 149 Artkel W.G. van de Hulst: Voorbereidend vertellen. (Uit de Schriftelijke Cursus van de NZV)
  Pagina 206 - 207 Over de Schriftelijke Cursus van de NZV
  Pagina 237 - 238 Foto's ConferentieNZV te Hemmen 1 - 3 juni 1935
  Pagina 252 Foto's ConferentieNZV te Hemmen 1 - 3 juni 1935
  Pagina 324 - 325 Bestuursverkiezing NZV (W.G. van de Hulst als candidaat)
  Pagina 428 - 429 Over kerstboeken, o.a. de 'Winterbloemen' van Callenbach.
  Pagina 465 Advertentie 'De Kruisvlag in Top' nieuwe bundel
  Pagina 466 e.v. Onze kerstboekjes, recensies door A.Norel-Straatsma (ca 10 van Van de Hulst besproken)
  Pagina 480 Foto's Conferentie NZV 19 - 21 October 1935 te Hemmen
 
Verslag van het Jubileum van W.G. van de Hulst - 10 november 1934
 

Omslag 4e jaargang 1936 Kind en Zondag
 
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 4e Jaargang 1936
(hier aanklikken voor alle betreffende pagina's)

Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel-Straatsma
 
  Pagina 104-105 De Cursus-Periodiek Vertellen door W.G. van de Hulst
  Pagina 128 De STER-serie bij G.F.Callenbach, Nijkerk
  Pagina 128 ++ Schriftelijke Cursus
  Pagina 136-137 17e Weekend-Conferentie 16-18 mei Kasteel te Hemmen
  Pagina 208 ++ Boeken te koop
  Pagina 224-225 De  Cursus- periodiek en haar prijsverlaging - Vertellen door W.G. van de Hulst
  Pagina 259 Foto's Conferentie NZV te Hemmen 16-18-mei 1936
  Pagina 252 Foto's ConferentieNZV te Hemmen 1 - 3 juni 1935
  Pagina 292 Bestuurs NZV 1906
  Pagina 293 Bestuurs NZV 1936 (W.G. van de Hulst 3e van links) .
  Pagina 294 Gedroogde appeltjes
  Pagina 466 e.v. Onze kerstboekjes, recensies door A.Norel-Straatsma (ca 10 van Van de Hulst besproken)
  Oktober Grote poster van de Zeventigste Jaarvergadering NZV Amsterdam 23 september 1936 Koepelkerk
 
Omslag 5e jaargang 1937 Kind en Zondag
Titelpagina 5e jaargang 1937 Kind en Zondag

Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 5e Jaargang 1937

Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel Straatsma


  Pagina 49 Van de Hulst spreekt over hoe Rembrandt Bijbelsche Geschiedenis vertelt + foto
  Pagina 50 Bijbelse Almanak 1937
  Pagina 80 - 81 Aankondiging 20e conferentie 1937 Hemmen
  Pagina 109 en 158 Bijzondere aanbieding (De gedroogde appeltjes)
  Pagina 142 Afbeelding Van de Hulst-prent 20 a
  Pagina 154 en 157 Over de conferentie in Hemmen, mei 1937
  Pagina 192 - 194 Verslag Hemmen + foto
  Pagina 264 Het boek dat nooit oud wordt  /  De grote schat
  Pagina 271 71e jaarvergadering, Van de Hulst spreekt
  Pagina 282 Het boek dat nooit oud wordt  /  De grote schat
  Pagina 314 - 317 Jaarvergadering Groningen
  Pagina 320 Verslag 15 september
  Pagina 369 - 372 Verslag toespraak Van de Hulst: De Zondagsschool in het heden
  Pagina 443 Om het Kind
 

Omslag 6e jaargang no.1 - 1938 Kind en Zondag
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 6e Jaargang 1938
Redactie: H.A.de Boer Azn., Ds. J.Ph.Eggink en Mevr. A.Norel Straatsma
  Pagina 005-008 Voor den Zendings-Zondag John Paton (1) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
  Pagina 049-052 Voor den Zendings-Zondag John Paton (2) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
  Pagina 089-091 Voor den Zendings-Zondag John Paton (3) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
  Pagina 130-133 Voor den Zendings-Zondag John Paton (4) Integraal verhaal uit De Kruisvlag in Top
  Pagina 086 Wedstrijd Kinderlectuur
  Pagina 256 Den Vaderlandt Ghetrouwe
  Pagina 285 Den Vaderlandt Ghetrouwe
  Pagina 422 De Lichtdrager
  Pagina 478-479 Schriftelijke Cursus les van W.G. van de Hulst over Vertellen
 


 


De kruisvlag in top (1926)


Zendingsvertelboek voor school en huisgezin, in opdracht van de Onderwijzers-Zendingscommissie, samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door J. Hobma, H. A. v.d. Hoven van Genderen en Annie C. Kok. Met een voorwoord van P.Oosterlee.
Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1926
Enkele zendingsafbeeldingen.

[1e druk 1926]
1e druk 1926 (deel 1) 23,5x17 - 399 pag,
gebonden (met stofomslag?)

Verhaal
John Paton, de Apostel der Hebriden (1926)

Recensies

   
Omslag 7e jaargang 1939 Kind en Zondag
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 7e Jaargang 1939
Met dank aan Henk van Dorp voor de gegevens van jaargangen 1934, 1939 en 1942
 
 

Omslag 10e jaargang 1942 Kind en Zondag
 
 
Bijdragen van of over W.G. van de Hulst - 10e Jaargang 1942
Pagina 4
Pagina 40-41
Pagina 192
Pagina 206
 

Kind en Zondag jaargang 31 - nummer 10 - oktober 1963
(helaas iets beschadigd)
Bericht van het overlijden van W.G. van de Hulst (omslag)
 

Kind en Zondag jaargang 31 - nummer 12 - december 1963

Recensie twee Van de Hulst-uitgaven in de Fries taal
Tyske en Fan Jolle, Jeltsje en Janneman


1966 Jubileumjaar NZV 1866-1966
Hoewel de oprichtingsdatum eind 1865 ligt wordt ook vaak 1866 als beginpunt genoemd.                 
Jubileumboekje door A.Norel-Straatsma
Eigen uitgave van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
 
Kind en Zondag op weg in de 70er jaren
Maandblad voor godsdienstige opvoeding van kinderen
                                

                       
                                november 1976 - jaargang 45 nr 4                                        februari 1978 - jaargang 46 nr 8

              
               
                                  april 1978 - jaargang 46 nr 10
    

 
Kind en Zondag in de 90er jaren
Maandblad voor de geloofsopvoeding in en rond de kerk
 
Over Kind en Zondag en Kind op Zondag in Wikipedia

Kind op Zondag is een tijdschrift voor het werken met kinderen in de kerk. Het tijdschrift is met een oplage van 6000 in vrijwel iedere gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland in gebruik en wordt ook bij andere kerkgenootschappen gebruikt. De eerste jaargang van Kind op Zondag (toen nog: Kind en Zondag) startte in 1933 en was een initiatief van de Nederlandsche Zondagsschool-Veereniging. Sinds het begin is de belangrijkste doelstelling van het blad dezelfde gebleven: Kinderen vertrouwd maken met de wereld van de bijbelverhalen en het laten zien dat de bijbel niet enkel een verhaal is van lang geleden maar in het dagelijks leven als leidraad een rol kan spelen vanuit het christelijk geloof. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Kwintessens NZV Uitgevers te Amersfoort. De huidige hoofdredacteur is Erik Idema

 
 

Zondagsschool Jaarboekjes

In de 50-er jaren wordt op de scholen de zelfwerkzaamheid van de leerlingen populair en de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging sluit daarbij aan met de uitgave van de Zondagsschool Jaarboekjes. De leerlingen kunnen daarin tekenen, knippen en plakken. Ook kunnen er verkregen plaatjes ingeplakt worden en de spaarzegels die in de loop van het jaar gekocht de aanschaf van het volgende jaarboekje mogelijk maken. Per kalenderjaar zijn er twee boekjes uitgegeven. Een boekje voor de wat jongere kinderen en een boekje voor de ouderen. Later zijn er ook kleuterjaarboekjes toegevoegd. Voor zover me bekend zijn er geen bijdragen mbt Van de Hulst in opgenomen.
Formaat: 14x10 - 80 pag. ing.
   
 
1955 B
1956 A
1956 B
1957 A
1957 B
1958 A
1958 B
 
1959 A
 
1960 A
1960 B
1961 A
1961 B
 
1962 A
1962 B
 
1963 A
1963 B
1964 A
1964 B
1965 A
1965 B
1966 A
1966 B
Jubileumlied NZV 1866-1966
1967 A
1967 B
 
1968 (Iets langer formaat)
 

Kleuterjaarboekjes
1959
1961
1965
1966


1966 Jubileumjaar NZV 1866-1966
Hoewel de oprichtingsdatum eind 1865 ligt wordt ook vaak 1866 als beginpunt genoemd.                 
Jubileumboekje door A.Norel-Straatsma
Eigen uitgave van de Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
 
Bronnen
 

   


 


Beginnen bij 't begin
Een eeuw zondagschoolarbeid in Nederland

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1966) van deze vereniging bestudeerd en beschreven door J.F. Nagelkerke Jr. Uitgave van de Nederlandse Zondagsschool Vereninging, Bloemgracht 65-79, Amsterdam-C.

W.G. van de Hulst is een aantal jaren bestuurslid van de NZV. Op onderstaande foto uit 1936 zit Van de Hulst 3e van links. In 1934 wordt de traditie van boekprijsvragen met bekroningen weer ingesteld zoals Van de Hulst zelf in 1909 zijn schrijversloopbaan met 'Van een klein meisje en een grote klok' en 'Ouwe Bram' begon met bekroonde boeken. Van de Hulst was voorzitter van de prijsvraagcommissie. Verder wordt in dit boekje van Nagelkerke niet veel over Van de Hulst geschreven. Wel wordt nog de na-oorlogse kinderhulpuitgave van de 'Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund' met o.a. maar liefst 25.000 boekjes 'Van een kleine meisje en een grote klok' van Van de Hulst gememoreerd. .

[1e druk 1966]

1e druk 1966 18x11 - 152 pag. ing.
 


De vrucht van bijbelsche opvoeding

Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christeliujke gezinnen circa 1880-1940.
Proefschrift door Jacques Dane, Groningen 1996. Uitgegeven bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.
Besproken aspecten zijn o.a. zijn de Christelijke gezinscultuur, het Nederlandsch Bijbelgenootschap, de Zondagsschoolbeweging en Christelijke tijdschriften als het geïllustreerde gezinsweekblad 'De Spiegel'.
Uitvoerig wordt in het hoofdstuk 'W.G. van de Hulst en zijn boeken' (pag 139-152) ingegaan op de betekenis van de schrijver voor de protestants-christelijke gezinscultuur. De enorme oplage-cijfers spreken boekdelen. En datzelfde geldt ook voor de uitgaven van de Jeugdcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap waarvan Jacques Dane in een bijlage een overzicht geeft (Overzicht NBG). Hieronder nog een foto van een vergadering van de jeugdcommissie van het NBG uit 1928.

[1e druk 1996]

1e druk 1996 24x16 - 255 pag. ing.
 
   
   
Enkele persoonlijke belevenissen
De honderdduizenden zondagsschoolleerlingen hebben allemaal hun eigen ervaringen met betrekking tot de zondagsschool.
Hieronder een begin van hopelijk een reeks persoonlijke belevenissen.