Het geslacht Bredius

Honderdvijftig jaren buskruitfabricatie in Nede
rland