De Fryske Bibleteek
ca 1920-1979

De Fryske Bibleteek wie in feriening dy't útjefte mooglik makke fan boeken dy't oars net of mei muoite útjûn wurde koenen.

Oprjochte yn 1923 troch Dr. Jacob Botke. Hy wie 16 jier foarsitter. Nei in sterke stiging fan it ledetal yn de jierren 1957-1963 (ledetallen efterelkoar 650 en 1550) benammen troch de aktiviteiten fan earelid W. Th. Zwart, sakke it ledetal stadichoan nei 877 yn 1974. It útjeftebelied is sûnt de jierren '60 frijwat tradisjoneel.De Fryske Bibleteek stipe oant 1958 mei in kollektyf abonnemint It Heitelân, dêrnei De Strikel. De leden waarden fan 1 of 2 titels per jier foarsjoen. De Fryske Bibleteek waard letter ferantwurdlik foar it Rely Jorritsma Fûns. De Fryske Bibleteek gie 1979 ticht.        (Ut Wikipedy)


 


De Fryske Bibleteek - nûmer 1


Kening Aldgillis


Epyske forbylding for great toaniel yn fiif útkomsten fen D.Kalma

A.J.Osinga, Boalsert 1920

Ynbûn, 23x15, 167 siden, ynn. ƒ2,75 ynb. ƒ4,25

 
De Fryske Bibleteek - nûmer 2
D.Kalma - Noarderljocht (toaniel), 1921. ynn ƒ1,-
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 3
D.Kalma – De Nije Moarn, Karlezing ynn. ƒ1,50 ƒ2,50
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 4
R. Brolsma. It forgift. De Fryske Bibleteek 4. [G. Strykstra, Huzum], printe by J. Kamminga, Dokkum, 1923, 48 blz., 14.5 × 22 cm.
Author: BROLSMA, R..-
Title: It forgift - de Fryske bibleteek 4.
Description: Dokkum, J. Kamminga, 1923. Genaaid, slap kaft. 45 pp. etiket op rugzijde.
R.Brolsma – It Forgift ynn ƒ0,80
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 5
 
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 6
 
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 7
 
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 8
 
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 9
 
 
De Fryske Bibleteek - nûmer 10
 
 

De Fryske Bibleteek - nûmer 11


It Heechhôf


fen R.Brolsma

Omslach fen Dijkstra

De Fryske Bibleteek 11

To Snits by Brandenburgh & Co yn 1928

2e Printinge 1928, ynbûn, 23x15, 167 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 11


It Heechhôf


fen R.Brolsma

Omslach fen Dijkstra

De Fryske Bibleteek XI

Brandenburgh & Co - Snits - 1942

4e printinge 1942, ynbûn, 20,5x15, 246 siden.

De Fryske Bibleteek - nûmer 12 

De Fryske Bibleteek - nûmer 13

D.Kalma - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925

Dl I-II Dokkum, 1928 en 1931
Dl I oersjoch en karlêzing Dl II Foartsetting karlêzing

De Fryske Bibleteek - nûmer 14 

It Draeimounlefamke


Fen B.S.Pollema

Brandenburgh & Co, Snits

1e printinge 1929, ynbûn, 20,5x15, 246 siden.
 
 

De ljochte ierde


Nije fersen van O.Postma

to Snits by Brandenburgh & Co yn 1929

1e printinge, ynbûn, 21x15,5, 64 siden.
 
 

De Fryske Bibleteek - nûmer 17Paed oer 't hiem

Roman fen Nyckle J.Haisma

A.J.Osinga - Boalsert - 1937

Ynbûn, 21x15, 198 siden
    

 

De Fryske Bibleteek - nûmer 17a


Thomas a Kempis - It Neifolgjen fan Kristus

De Imitatione Christi waard yn 1929 ûnder de titel It Neifolgjen fen Christus yn it Frysk oerset troch A.H. de Vries. Dy 199 siden tellende fertaling waard útbrocht by Utjowerij A.J. Osinga te Bolsaert, as nû. 17 yn 'e rige De Fryske Bibleteek.

De Fryske Bibleteek - nûmer 18De Gouden Ûre


Fersen fen J.H.Brouwer

De Fryske Bibleteek XVIII

To Snits by Brandenburgh & Co yn 1930

Paperback, 20x15, 70 siden.


De Fryske Bibleteek - nûmer 21In fijân fen minsken

(,,Le Misantrhrope")

Komeedzje yn fiif útkomsten fen Molière yn Fryske oersetting fen D.Kalma

Brandenburgh & Co. to Snits - 1930

Ynnaeid, 20x15, 78 siden.
   

De Fryske Bibleteek - nûmer 23


D.Kalma - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925

Dl I-II Dokkum, 1928 en 1931
Dl I oersjoch en karlêzing Dl II Foartsetting karlêzingDe Fryske Bibleteek - nûmer 24


Neisimmer


fen R.Brolsma

Omslach fan Dijkstra

De fryske Bibleteek - nûmer XXIV
útjown by Brandenburgh & Co - Snits - 1931

Ynbûn, 23x15,5, 114 siden

   
   
   
 

Fryske Bibleteek - nûmer 78Ballade fan Reading Goal


Troch Oscar Wilde, yn it Frysk oerbrocht fan Marten Sikkema

Omslachtekening fan Sjoke Valk

As nûmer LXXVII fan De fryske Bibleteek,
útjown by Brandenburgh & Co - Snits - 1953

Paperback, 19x12, 63 siden.