Verhalen


Van de vele verhalen die W.G. van de Hulst heeft geschreven zijn een aantal bijeengebracht in de reeds aangegeven vroege bundels als In de zon, Stille dingen, Om het kind, Uit het Winter-Wonderland en Zeven kerstvertellingen. Maar ook vandaag de dag nog worden vele verhalen heruitgegeven en gelezen in de bundels Zomerverhalen en de Winterverhalen.
Voor de jongere kinderen worden de verhalen meestal vertellingen genoemd, voor de ouderen (kinderen en volwassenen) ook wel schets of novelle. Vaak is het onderscheid ook niet eens gemakkelijk aan te geven. Naast de genoemde bundels zijn van deze verhalen talloze verschenen in verzamelbundels met vertellingen, schoolboekjes, leesseries, bloemlezingen, kalenders, tijdschriften en kranten. Langere of kortere fragmenten soms ook onder een nieuwe titel.

Omdat in de eerdere boekenoverzichten de losse verhalen als zodanig nog niet aan de orde kwamen worden ze in dit hoofdstuk allemaal aangegeven.
Eerst de voorhanden verhalen uit de bundels (en/of bloemlezeingen), dan die uit tijdschriften en kranten. De meeste verhalen uit de schoolboeken worden in het gelijknamige hoofdstuk aangegeven. In een gemeenschappelijk verhalenoverzicht worden alle titels bijeengebracht en de plaatsen waar het betreffend verhaal(fragment) is gepubliceerd.

                           
   
   
   
   
                      Home

Alfabetische volgorde boektitels - verhalenbundels


 


Aan moeders schoot

Voorleesvertellingen voor de kleintjes

uitgegeven door N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmaatschappij - Wageningen. Uitgegeven in de zgn. Moeder-Bibliotheek. Sommige vertellingen zijn later gepubliceerd in Moeder, vakblad voor moeders, ook door Zomer en Keuning uitgegeven. Nadien verschenen in Het grote voorleesboek (1947)

Omslag en tekeningen van W.G. van de Hulst jr

[1e druk 1942]

1e druk (met stofomslag) 1942 dundruk-uitgave
19x14,5 - 160 pag.

Verhalen

  1 Het klompje
  2 Op broertje passen
  3 Spekkie
  4 Op de kar
  5 Lientje
  6 Van een klein scheepje op de
     wilde zee

  7 De sneeuwpop
  8 Angelijntje
  9 In het wiegje van biezen
10 Grootmoeder vertelt
11 De vrolijke paardenbloem
12 Thijs en de auto
13 De twee kaatsballen
14 Het regende zo, het regende zo
15 Wip-hip!.. Wip-hip!
16 Margootje en haar vrind
17 Het blinde meisje
18 De beurs met de gouden guldens
19 Een mooie brief
20 Bruine bonen ..witte bonen
21 Truus en de drie taartjes
22 De beer
23 Een jongetje ging uit wandelen
24 De tol en de juffrouw
25 Eerlijk is eerlijk
26 Batthasar en Lodewicus


Recensie


Als alle lichten branden

Kerstvertelboek, samengesteld onder redactie van Anne de Vries. Uitgegeven bij G.F. Callenbach - Nijkerk. Bijgevoegd een 'Handleiding met practische wenken voor den verteller' door Anne de Vries, 19 pagina's. Zonder illustraties, met stofomslag.
Op de omslag van de 3e druk: ''Binnen enkele jaren tijds zijn er 6 drukken van noodig; het beste bewijs, dat dit Vertelboek het geheim in zich draagt den vertellers te leeren hoe zij jonge luisteraars krijgen, die één en al aandacht zijn!''

[1e druk 1935]

1e druk (1935) met stofomslag - 21x17 - 183 pag. geb. ƒ1,90
2e druk zj
3e druk zj met stofomslag - 21x17 - 183 pag. geb. ƒ2,50
4e druk zj met stofomslag - 21x17 - 183 pag. geb.
5e druk zj
6e druk zj

Verhaal

Zalig zijn de barmhartigen (1913)


zonder stofomslag

handleiding

toelichting verhaal


Als 't regent - Onder goede vrienden - Voor vrije uren - Voor alle jaargetijden


Vier deeltjes uit de bloemlezingenreeksen Oogst en Nieuwe oogst, allemaal zonder titelblad en met een omslagillustratie van Rie Cramer.

Als 't regennt:                                  Oogst VII, 8e druk
Onder goede vrienden:                 Nieuwe oogst 12, 2e druk
Voor vrije uren:                                Nieuwe oogst 7
Voor alle jaargetijden                    Oogst X, 3e druk

De boekomslagen zijn van Rie Cramer en de illustraties van verscheidene tekenaars: A.J. van 't Hoff, W.K. de Bruin, B. Midderigh- Bokhorst, Isings, Joh. Coster e.v.a.

Alléén in 'Als 't regent' is een bijdrage van Van de Hulst.

[1e druk zj]
1e druk zj 18x14 - 160 pag. ing.

Verhaal
Het vinkje (Uit 'Om twee schitteroogjes')  
       


In het maandblad De kleine Vlaming (Red. H. van Tichelen) staat over deze vier uitgaven een recensie
van Leo Roelants. (juli 1939)
..... en inderdaad, ze lijken wel afkomstig van een opruiming.....


Bezinning

Dubbelgevouwen blad, uitgave van het Verbond voor Veilig Verkeer ter gelegenheid van de nationale bezinning op 12 oktober 1960. Met een los bijgevoegd velletje tekeningen maar niet van W.G. van de Hulst jr.

1e druk 1960 - 27,5x22- 4 pagina's

Verhaal
De Pannekoek (3 pagina's)        Blomgewas deel I


Leesboek voor Christelijke U.L.O.Scholen - samengesteld door A.L. van Hulzen en A. Kuiper. Met een Inleiding van de samenstellers, Utrecht, Oogstmaand 1930.
Uitgave: La Rivière & Voorhoeve - Zwolle
Geïllustreerd door Jan Wiegman en T. van der Veen
[1e druk 1930]
1e druk 1930 19x13 - 160 pag. ing. of gecart.

Verhaal
Kindje (1921)Blomgewas deel II


Leesboek voor Christelijke U.L.O.Scholen - samengesteld door A.L. van Hulzen en A. Kuiper. Met een Inleiding van de samenstellers, Utrecht, Oogstmaand 1930.
Uitgave: La Rivière & Voorhoeve - Zwolle
Geïllustreerd door Jan Wiegman en B.S. Claus

[1e druk 1930]
1e druk 1930 19x13 - 160 pag. ing. of gecart.

Verhaal
Het avontuur van Jan Hekman (1921)Daar juicht een toon


Een bundel verhalen en gedichten voor de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
door een aantal verschillende auteurs waaronder W.G. van de Hulst

Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag

Omslag (ontbreekt) en bandontwerp van H.C. van Eck
Illustraties van diverse tekenaars.

[1e druk 1951]

1e druk 1951 - 25x16 - 144 pag. geb. met stofomslag (ontbreekt)

Verhaal
Een voetstap kraakte in 't grint pag. 14-20

Waarschijnlijk is de omslagtekening van een vervolgbundeltje ''Christus is opgestaan'' van Willem G.van de Hulst 


Bijbelsche Vertellingen voor onze kleintjes

Voorleesboek voor kleuters van vier tot zeven, acht jaar, voorafgaand aan het zelf lezen van De bijbelse geschiedenissen.
Uitgegeven bij H.J. Spruyt's Uitgevers-mij. N.V. - Amsterdam, later Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden.
(In 1931 zijn uit de Bijbelse Vertellingen twee schoolboekjes voor het derde leerjaar samengesteld onder de titel Vertellingen uit de bijbel.)
Met tekeningen van Isings (1884-1977), tot en met de 13e druk met twee lósse ingeplakte gekleurde platen.

[1e druk 1926] In de oudere drukken de opdracht: Aan mijn vrouw, voor Rietje en Jan.

1e druk 1926 27x20 246 pag.(!) linnen.
Uitgave in samenwerking met N.V. Boekhandel Visser & Co - Batavia-C

  Verhalen Oude Testament

De Schepping

Adam en Eva in het Paradijs
Kaïn en Abel
De Zondvloed
Abraham
Lot
Hagar en Ismaël
De vader en zijn kind
Jakob en Ezau
Een mooie droom
Jakob komt terug
Jozef
In het verre vreemde land
Bij de koning
Wie komen daar aan?
Eerst verdriet, maar dan?
Alles weer goed
Arme mensen
In het biezen korfje
De Prins wordt schaapherder
Het brandende braambos
Mozes en de boze koning
De Rode zee
De lange reis
Het gouden kalf
Eigen schuld
Mozes op de berg
De witte stad met de sterke muren
Van een arme vrouw, die heel rijk werd
Eli en Samuel
David
David en Goliath
Saul, de boze koning
In de donkere spelonk
De spies en de waterkruik
Elia, de grote profeet
Elia en de arme vrouw
Arme moeder! Arme jongens!
De rijke heer, die melaats was
In het vreemde land
Daniël in de leeuwenkuil


Verhalen Nieuwe Testament

Zacharias en de engel
Jozef en Maria
Het Kindeke in de stal
In de tempel
De wijzen uit het oosten
De boze koning Herodes
Toen de Here Jezus twaalf jaar was
Johannes de Doper
De discipelen
De bruiloft te Kana
Het net met de vissen
Eerst ongelukkig, maar dan!
"Melaats! Melaats!"
De jonge dode en zijn arme moeder
Het dochtertje van Jaïrus
Ziek en vergeten!
De storm op zee
Vijf broden en twee visjes maar
Wandelen op zee
De onbarmhartige dienstknecht
De Here Jezus, de Vriend van kinderen
De verloren zoon
De Goede Herder
De barmhartige Samaritaan
Lazarus
De blinde
"Hosanna! Hosanna!"
Judas
Het laatste avondmaal
In de donkere nacht
Petrus
"Kruis Hem! Kruis Hem!"
Golgotha
De blijde morgen
Maria Magdalena
Wie was dat toch?
Aan de zee van Tiberias
De Hemelvaart
Het Pinksterfeest
De man, die kreupel was
Petrus verlost
Paulus


 


De Bijbelsche Geschiedenissen


In vertelling door W.G. van de Hulst en in teekening door Isings.
Eerst uitgegeven te Rijswijk (ZH) bij H.J. Spruyt, nadien H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij. N.V. - Amsterdam, later Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. te Leiden. Sommige drukken in linnen met stofomslag.
Als schooluitgave in 1923 in drie losse deeltjes als 4e druk verschenen bij dezelfde uitgever.
Omslag en illustraties van J.H. Isings (1884-1977)

[1e druk 1918] De eerste uitgaaf van dit werk werd vereerd met de inteekening van Hare Majesteit onze geëerbiedigde en geliefde Koningin (Wilhelmina). (In latere drukken vermeld).

1e druk 1918 29x21 - 472 pag.geb. linnen
2e druk 1919 29x21 - 472 pag.geb. linnen
3e druk 1921 29x21 - 472 pag. geb. linnen

Verhalen Oude Testament
  De Schepping
De Paradijsgeschiedenis
Kaïn en Abel
De zondvloed
De toren van Babel
Abraham door God geroepen
Moeiten en zorgen
Abraham moet geduldig zijn
De drie vreemdelingen
Abrahams medelijden
Sodom en Gomorra
Moeder en kind
Zoo gingen zij beiden tezamen
Een trouwe knecht
Twee broeders
Een bedrieger
Een schoone droom
Pniël
Zoo vonden die beiden elkander weer
„Meester-droomer"
De slaaf
De gevangene
„Redder des lands"
De broeders
Eerst angst, dan blijdschap
Groote vreugde
Latere jaren
Job
Droeve tijden
In het biezen korfje
De vlucht
In het brandende braambosch
Afgewezen!
De plagen van Egypte
De verlossing
„Ziet wat de Heere doen zal!"
Geen water, geen vleesch en geen brood!
Nieuwe zegeningen
De Heere spreekt
Het gouden kalf
Gods heiligdom
Zij hadden zoo'n klein, zoo'n arm geloof!
Helden, die geen helden waren
Het oproer
Ontevredenheid
Bileam
Mozes op Nebo
Een gevaarlijke tocht
Naar Jericho!
De dief
Slimheid
Strijd en overwinning
Gideon

Simson
't Was maar een vreemde Moabitische vrouw
Eli en Samuel
Hoe de straf kwam
De ark in het Filistijnsche land
Geef ons een koning!
Koning Saul en Nahas, de Ammoniet
Ongehoorzaam!
David
David en Goliath
David in Sauls paleis
David en Jonathan
David een vluchteling
Een edele vrouw
De spies en de waterkruik
Een droevig einde
Davids rouw
David is koning geworden
Davids zonde
Davids straf
Absalom
De volkstelling
Davids laatste dagen
Salomo's goede keuze
Een wijs rechter
Een machtige koning
Een droeve verandering
De scheuring van het koninkrijk - Rehabeam
Jerobeam
Koning Achab en de profeet Elia
Elia en de Baälpriesters
Elia op Horeb
De wijngaard van Naboth
De straf
Elia en Elisa
Elisa's werk
Naäman de Syriër
Elisa en de Syriërs
Jona
Amos
Voor het rijk der tien stammen komt de straf
De vrome koning Hizkia
Jesaja
Jeremia
De ondergang van het rijk Juda
In ballingschap
De drie jongemannen in den brandenden oven
Hoogmoed gestraft
Koning Belsazar
In den leeuwenkuil
De terugkeer naar Kanaän
Esther
De donkere nacht vóórdat het licht kwam

          
            Verhalen Nieuwe Testament


 
De beloofde Messias
De boodschap van den Engel Gabriël
De geboorte van den Heiland
De voorstelling in den Tempel
De wijzen uit het Oosten
De twaalfjarige jezus in den Tempel
Johannes de Dooper
De Heere Jezus en de Satan
De eerste discipelen van Jezus
De bruiloft te Kana
In Jeruzalem
De Heere Jezus en de Samaritaansche vrouw
Een sabbath in Nazareth
Een sabbath in Kapernaüm
De wondervolle vischvangst
De geraakte
De bergrede
De melaatsche
De knecht van den Romeinschen hoofdman
De jongeling te Naïn
Het dochtertje van Jaïrus
Bethesda
In het huis van Simon, den Farizeër
Vijandschap
Johannes de Dooper en koning Herodes
Een zaaier ging uit om te zaaien
Andere gelijkenissen
De storm op zee
In het land van de Gadarenen
De wonderbare spijziging
Wandelen op de zee
De vrouw, die zich niet afwijzen liet
„Effatha!"
„Gij, wie zegt gji, dat Ik ben?"
De verheerlijking op den berg
De onbarmhartige dienstkenecht
De barmhartige Samaritaan
Een feest van vreugde, dat toch een feest van droefheid was
De blingeborene
De goede Herder
De verloren zoon

De rijke man en de arme Lazarus
Bidden
„Laat de kinderkens tot mij komen!"
De opwekking van Lazarus
Eén voor allen!
Langs den weg
Maria's liefde en Judas' haat
Hosanna! Hosanna!
Nog enkele dagen
Judas
Het laatste Avondmaal
Gethsemané
Een kus
Valsche rechters
„Zult gij uw leven voor Mij geven?"
Wroeging
„Kruis Hem! Kruis Hem!"
Golgotha
De avond van den droeven dag
Toen het nacht was
Toen het morgen was geworden
Maria Magdalena
Op den weg naar Emmaus
In de opperzaal, dienzelfden avond
Een week later
Aan de zee van Tiberias
De Hemelvaart
De uitstorting van den Heiligen Geest
De man, die kreupel geboren was
Ananias en Saffira
Stefanus
De kamerling uit het Moorenland
De bekeering van Saulus
Cornelius
God kent Zijn tijd
De eerste zendingsreis van Paulus
De stokbewaarder
„Aan den onbekenden God"
In Efeze
Gevangen man!
In 's Heeren hoede veilig
BesluitDe Gouden Poort deel I


Bloemlezing voor het Chr. Voortgezet Onderwijs. deel bestemd voor het zevende leerjaar. Samengesteld door A. Hoevers en A. Lens
Illustraties van W.G. van de Hulst Jr.
Uitgave bij N.V. Versluys'U.M. - Amsterdam - Batavia - Paramaribo

[1e druk 1937]
1e druk 1937 24x17 - 192 pag.

Verhalen
Er was eens een prinsje (1927)
De twee vijanden (1917)
Een vreemde match
(1932)Er is ook een gebonden halflinnen (maakwerk)versie met goudopdruk op de rug.
De papieren omslag is als stofomslag gebruikt. Verder identiek.
(Met dank aan fam. Strijbos)


De kleine Vlaming (1937)

Maandblad onder redactie van Hendrik van Tichelen, 19e jaargang nr 4 - januari 1937.

In dit nummer een artikel over Willem Gerrit van de Hulst pag.78-82 en over
Willem van de Hulst jr. pag.82-83. Verder het tot dan toe onuitgegeven verhaal
van W. G. van de Hulst: Margootje, die zoo alleen was pag.83-87

Achter in 'Boekenkast voor de kinderen' een aantal korte beschrijvingen/recensies van boeken van W. G. van de Hulst: In de soete suikerbol II,  Achter de bloempotjes, De gedroogde appeltjes, Het karretje, Er op of er onder,  Jaap Holm en zijn vrienden, Peerke en zijn kameraden en In 't kraaiennest.

Verhaal
Margootje, die zoo alleen was (1937)
In 1958 onder redactie van leo Roelants:
De begraven sch
at (1958) Uit: Elck wat Wils als De bedrieger bedrogenDe kruisvlag in top (1926)


Zendingsvertelboek voor school en huisgezin, in opdracht van de Onderwijzers-Zendingscommissie, samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door J. Hobma, H. A. v.d. Hoven van Genderen en Annie C. Kok. Met een voorwoord van P.Oosterlee.
Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1926
Enkele zendingsafbeeldingen.
  [1e druk 1926]
1e druk 1926 (deel 1) 23,5x17 - 399 pag,
gebonden (met stofomslag?)


Verhaal
John Paton, de Apostel der Hebriden (1926)

Recensies


 


De kruisvlag in top (1932)


Zendingsvertelboek voor school en huisgezin, in opdracht van de Onderwijzers-Zendingscommissie, samengesteld en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door Truus Beumer, J.Hobma, H.A. v.d. Hoven van Genderen
Nieuwe bundel met een woord ter inleiding van Dr. C.W.Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam.
Uitgave van H.H.Kok Bzn. - Zwolle -1932
Met enkele zendingsfoto's
  [1e druk 1932]
1e druk 1932 (deel 2) 23,5x17 397 pag,
gebonden (met stofomslag)


Verhaal
De Man, die deed, wat pemali was (1932)
(= ...verboden...)


De tien geboden (1934)


Bundel verhalen bij elk der tien geboden door verschillende auteurs. 'Het beeldeke' staat bij het tweede gebod.
Uitgegeven bij D.A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij N.V. 's Gravenhage in de reeks ' Bibliotheek voor hoofd en hart

Teekeningen van Roeland Koning (zwart-wit prent aan het begin van elk gebod)
met daarbij een door hem gekozen bijbelfragment of verklarend woord.

[1e druk 1934]

1e druk 1934 25x18,5 - 259 pag. geb. linnen

Verhaal 
Het beeldeke (1930)    
met stofomslag
 

De Toverfluit

Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door D.L.Daalder en Leonard Roggeveen.

Uitgegevn bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V.,
's-Gravenhage (- Djakarta). De 3e druk 1954  eveneens bij N.V. De Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen.

Verhaal
Het verhaal van de oude Zwart-Jan (Uit: Uit het winter-wonderland)

[1e druk 1953]                                              

1e druk 1953 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen
2e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen
3e druk zj       (met stofomslag) - 25,5 x17,5 - 296 pag. geb. linnen
4e druk 1954 (met stofomslag) - 25,5x17,5 - 296 pag. geb. linnen

NB Het linnen is rood of zwart

NB Mogelijk zijn er nog meer Belgische licentie-uitgaven

 
1e druk
2e druk
3e druk
ook 3e druk


met stofomslag


De Toverhoorn


Een uitgelezen verzameling verhalen uit verschillende Van Goor's jeugdboeken. Bijeengegaard door H. de Bruijn.
Uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's U.M. N.V. - 's-Gravenhage.

Verhaal
IJsschollen op reis
(Uit: Uit het Winter-wondereland)

[1e druk 1955]

1e druk 1955-25,5x17,5 - 296 pag. geb. met stofomslag
(2e druk)
3e druk zj 25,5 x17,5 - 296 pag. geb. ƒ7,501e, 2e, 3e druk
ook 3e druk
ook 3e druk


De toverfluit
Een uitgelezen verzameling verhalen die nooit vervelen

Dit boek is samengesteld uit de bundels De Toverfluit (1e druk 1953) en De Toverhoorn (1e druk 1955).
Omslagillustratie: Rie Cramer

1976 Van Goor, Den Haag     1976 Atrium, Alphen aan den Rijn

De uitgave van Van Goor is met een stofomslag waarop dezelfde illustratie van Rie Cramer als op de ATRIUM-licentieuitgave

Verhaal
Het verhaal van de oude Zwart-Jan (Uit: Uit het Winter-Wonderland)

[1e druk 1976; MCMLXXVII]

1e druk 1976 met stofomslag Van Goor 25 x18 - 458 pag. geb. linnen isbn 90 00 02401
1e druk 1976 zonder stofomslag ATRIUM 25x17,5 - 458 pag. geb. isbn 90 6113 215 0

Van Goor zonder stofomslagATRIUM
 Van GoorDe tuin der fantasie

Een bundel verhalen voor de jeugd, uitgegeven bij Kirchner, Amsterdam.

Omslagtekening B.Ohm, illustraties van Van Rheenen (?)

[1e druk zj]

1e druk zj 23,5x15,5 - 212 pag. geb.
Verschillende uitvoeringen omslag: andere kleur linnen, andere belettering.  De inhoud is identiek.


Verhaal
Het avontuur van Jan Hekman (1921)
Herinnering...... (Uit: Peerke en z'n kameraden)De verdwenen portefeuille
en andere verhalen

Bijeengebracht door J.Stamperius

Omslagtekening Gust van de Wall Perné, illustraties Gust van de Wall Perné
en B.Midderigh-Bokhorst

Uitgegeven bij L.J.Veen, Amsterdam

[1e druk zj] ca 1915

1e druk zj 27x20 - geb. linnen, 152 pag. .

Verhaal
,,Daar zaten zeven kikkertjes'' (pag 49-57) onder ''pseudoniem'' Willem HulstDierendag in uw klas 1954

Samengesteld door P.A.Eggermont, inspecteur van het
Lager Onderwijs in de Inspectie Roosendaal

Tekeningen M.J.C.Kolvoort

Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
door de Werkgroep: ''Dierenbescherming en Opvoeding'' te Nieuwendam.

[1e druk 1954]

1e druk 1954 - 21,5x14 - 20 pag. geniet

Verhalen
Flip en het roodborstje (Uit: het grote voorleesboek)
Kees (uit: het grote voorleesboek)

A.C.C. de Vletter: In de mijn
Wilhelm Reuter: Een zeldzame vriendschap
jan van Rheenen: kettinghondDierendag in uw klas 1955

Samengesteld door S.J.Matthijsse, inspecteur van het
Lager Onderwijs in de Inspectie Brielle

Tekeningen M.J.C.Kolvoort

Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
door de Werkgroep: ''Dierenbescherming en Opvoeding'' te Nieuwendam.

[1e druk 1955]

1e druk 1955 - 21,5x14 - 20 pag. geniet

Verhalen
De eekhoorn en zijn vriendin (Uit: het grote voorleesboek)
Het steegje (uit: het grote voorleesboek)

Lodewijk, de mensenredder
Orgelmuziek en Merelgezang
De avond voor de marktdagDierendag in uw klas 1956

Het Bestuur van ''Dierenbescherming en Opvoeding''.

Tekeningen M.J.C.Kolvoort

Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
door de Werkgroep: ''Dierenbescherming en Opvoeding'' te Nieuwendam.

[1e druk 1956]

1e druk 1956 - 21,5x14 - 20 pag. geniet

Verhalen
Oeleboe en Iebekwie (Uit: Het grote voorleesboek)
Ik heet ,,Bonte'' (uit: het grote voorleesboek)

Ting-Ping en het gitzwarte katje
Het Grasmussenmenuet
Makoko onder de mensen
Herman Geiger, de gletscherpiloot
Dierenverhalen


Een verzameling dierenverhalen uit de verschillende (voorlees)boeken van W.G. van de Hulst uitgegeven bij Uitgeverij Callenbach, Kampen

Illustraties W.G. van de Hulst

Omslagontwerp Bas Mazur

[1e druk 2008]

1e druk 2008 - 223 pag. - geb. ISBN 9789026614668 - € 14,95

Verhalen
  1. Fikkie
  2. Onder de schort van Angenietje
  3. Jeltineke in het bos
  4. Die wilde Max
  5. In de gevangenis
  6. Vertel eens! Van wie ben jij?
  7. Ibo en Wibo
  8. Ik ben een oude beer
  9. Kwekkie
10. Het poesje en het paard
11. Bonko en zijn baas
12. Ik ben een spreeuw
13. Kareltje en de sik
14. Kokkelsientje en de boze schilder
15. Jimpie
16. Zwarte Driekus
17. Pom en het oude meneertje
18. Och, die Grietje
19. Drie deugnieten
20. Ik kan mooi vertellen
21. De poes van juffrouw Oetleboe
22. De oude juffrouw en de sik
23. Oeleboe en Iebekwie
24. In de wijde wereld
25. Jacomijntje
26. Margootje en haar vriend
27. Carlientje en het kuikentje
28. De twee lammetjes
29. Ik heet Castor
30. Van de duiventoren
31. Rietje, Pietje en Sofietje
32. Amalia
33. Tom, Theo en het hondje
34. Klein poesje op reis
35. Ik ben mijn baas kwijt
36. Jannes en Jantina
37. Petertje en de bijen
Dierenverhalen - Luisterboek

Geluidsfragment Dierenverhalen: Die wilde Max


Corien Oranje en Coen Verboom lezen dierenverhalen van W.G. van de Hulst.
Luisterduur: ruim 2 uur

Uitgegeven bij Callenbach, Kampen

[1e uitgave 2008]

1e uitgave 2008 - 2 CD's - isbn 9789026614415  € 14.95

Zie bij Webberichten de weblog van Corien Oranje

Verhalen
Dezelfde verhalen als in het boek hierboven.  klik voor verhaal

 


Dies vertelt men in ons land

Propagandaboekje van de NCRV uit 1937, uitgegeven te Ede/Wageningen. De inleiding van het boekje door de voorzitter Mr. A. van der Deure begint met 'Toen dertien jaar geleden de N.C.R.V. werd opgericht'. Deze oprichting was op 15 november 1924.
De illustraties in het boekje zijn van W.G. van de Hulst jr.
(Met dank aan Henk Hersevoort voor de info)

[1e druk 1937]

1e druk 1937 - 20x13 - 39 blz. geniet

Verhaal
De stem, die zoekt pag.11-18
Nb. Daan van der Kaaden noemt dit verhaal in Zoeken naar de ziel 'De stem, die zwijgt' en dateert het met 1936. Mogelijk geeft het manuscript deze titel en datum aan en hebben er zich voor de uitgave van het boekje in 1937 wijzigingen voorgedaan.


titelpaginaEn het geschiedde...


Winterverhalen van alle tijden op de drempel van het nieuwe jaar. Uitgegeven in de VCL-serie.

Omslagillustratie: Rien Poortvliet

[1e druk 1999]


1e druk 1999 met stofomslag 22x14,5 - 224 pag.
isbn 90 242 1948 5Verhalen
Het poesje in de sneeuw (Uit: Winterverhalen)
Ouwe Jan (Uit: Winterverhalen)Eenvoudige voordrachten
Eerste bundel


Verzameld door Arie Post. Uitgegeven bij Uitgeversmaatschappij Gebr. Zomer & Keuning - Wageningen. (Twee of drie bundels? Vergelijk bij gedichten Voordrachten, drie bundels verzameld door Arie Post)

[1e druk zj]

1e druk zj 19,5x13,5 - 92 pag. (+ reklamepagina voor Voordrachten)

Verhaal

Moeder (Uit 'Stille dingen')Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift Redaktie: Herman Robbers en R.W.P. de Vries jr.
De maandschriften worden in fraaie halfjaar-banden gebonden door de Uitgevers-Maatschappy "Elsevier" te Amsterdam, N.Z.Voorburgwal 64.

In dit 35e deel van januari tot juni 1908 staat in het februarinummer op de pagina's 130-135 het verhaal van W.G. van de Hulst: 'n Poes! , één van de vroegst gepubliceerde verhalen. In 1919 is dit verhaal opgenomen in de bundel In de zon onder de titel
Het witte poesje

[1e druk MCMVIII]

1e druk 1908 - 31x22 - 432 pag. geb.

Verhaal
'n Poes! pagina 130-135


Pag. 130 uit band 35 van Elseviers's Geïllustreerd MaandschriftEr was eens...


Tussen licht en donker


Er was eens...

Verhaaltjes en versjes voor kleuters, bijeengebracht door P.J. Risseeuw, Uitgegeven bij N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. Wageningen. Illustraties van Annelies Kuiper. [1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 23x16 - 84 pag. ƒ2,90


Verhalen

Wat is dat voor een leven? Wat is dat voor een lawaai?
Twee helden

zonder stofomslag


Zie: Tussen licht en donker


Een bundel verhaaltjes en versjes bijeengebracht door P.J.Risseeuw
met plaatjes van Gerard Douwe in half linnen band met fleurig stofomslag
Uitgave van N.V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitgeversmij - Wageningen.

[1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 23x16 - 80 pag.
2e druk zj met stofomslag 23x16 - 80 pag. ƒ2,90

Verhalen
Feest op zolder
pag. 53-56
Van Spits
pag. 56-59zonder stofomslag
 

aanklikken voor vergroting
Advertentie in Moeder april 1951pocket- uitvoering


Gij zult het kindeke vinden (1952)

Een bundel oorspronkelijke Kerstverhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs, onder redactie van A.G. Barkey Wolf.
Uitgegeven bij J.van Thuyl, Antwerpen-Zaltbommel
Op de kaft: Gloria in Excelsis Deo.

Ontwerp stofomslag en illustraties vam Karel Thole

[1e druk 1952]
1e druk met stofomslag 1952 28,5x21 - 269 pag.
2e druk als 'Bel-pocket, uitgegeven bij De BRON n.v.-
Amstelveen, 18x11 - 249 pag. (+ 6 pagina's
uitgeversreklame)

Verhaal

Gelijk een kindeke... (1946)


zonder stofomslag
Groot Kinderkerstboek

Kerstboek met o.a. verhalen, versjes, muziek, kerstversieringen-maken, kerstoverdenkingen en wetenswaardigheden. Géén samensteller genoemd.
Uitgegeven door J.N. Voorhoeve, Den Haag.

Illustraties van verschillende tekenaars. Ze zijn niet nader vermeld. Bijj het Van de Hulst-verhaal staan tekeningen van Tineke v.d. Weyer.

[1e druk zj]

1e druk zj 27x20 - 128 pag. geb.

Verhaal
Het vertelsel van de wind


zonder stofomslagHans de ponnie

en nog eenentwintig andere verhalen (van senior en junior) met tekeningen van de schrijver.
Uitgegeven door Ploegsma, Amsterdam.
De tekeningen in zwart-wit met steunkleuren.

[1e druk 1965]

1e druk 1965 met stofomslag 24x17 - 207 pag. geb. ƒ11,50

Verhalen
NB Er zijn drie verhalen van Willem G. van de Hulst opgenomen in deze bundel en vier verhalen van senior hebben een nieuwe titel gekregen.
Voor de Duitse titels zie Von einem Fohlen und anderen Tieren
  Hans de Ponnie
Twee helden
De tovenaar  junior
Kareltje en de sik
Carlientje en het kuikentje
Het griezelig beest titel van junior
Drie kleine wipstaarten junior
Wij met z'n tienen
Wat is dat voor een leven? Wat is dat voor lawaai?
Poesje in de sneeuw
Mientje
De brief van de salamander
Met z'n vijven kalfjes
Drie zusjes en twee broertjes (titel van junior vogeltjes)
Knor, knor!
Zwarte kraaien in de witte sneeuw titel van junior
Ja, maar ik doe het niet
Een vogeltje zijn
Pijpje-Drop titel van junior
Feest op zolder
Om elf uur junior   
De grijze prins
 

Volledige stofomslag 1e druk

zonder stofomslagHelden van de dag - Werkers voor ons allen deel I (1931)

Een leesboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor lager- en voortgezet onderwijs.
Samengesteld onder leiding van K.Brants. Redactie: J.H.G.H. van de Burgt, Gilles van Hees en W.G. van de Hulst. Uitgegeven bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. Groningen - Den Haag - Batavia - 1931.
Illustraties van Pol Dom

In deel 2 geen bijdragen van Van de Hulst.

  [1e druk 1931]
1e druk 1931 19x14 120 pag.
ƒ0,85
6e druk 1948 19x14 120 pag.
ƒ1,20
7e druk 1951 19x14 116 pag.
ƒ1,50
(vernieuwde omslag)

8e druk 1952 19x14 116 pag.
ƒ1,50

Verhaal

Kees, de beeldsnijder

deel 1 1e druk 1931

deel 2 5e druk 1948

deel 1 vernieuwde omslag 7e druk 1951Het Grote Kerstvertelboek


Een twintigtal Kerstvertellingen van W.G. van de Hulst, Anne de Vries, M.A.M. Renes-Boldingh e.v.a. Uitgegeven bij G.F.Callenbach bv - Nijkerk.
Illustratie t.o. titelpagina van Tjeerd Bottema, omslag en overige illustraties van Ben Horsthuis.

[1e druk 1979]

1e druk 1979 met stofomslag - 25,5-17,5 - 223 pag. geb.

Verhalen
Appelkens voor de hemel
Jan PierewietHet Tweede Grote Kerstvertelboek


Eénentwintig Kerstvertellingen van W.G. van de Hulst sr, W.G. van de Hulst jr,
Anne de Vries en vele anderen.
Uitgegeven bij G.F.Callenbach bv - Nijkerk.
Omslag en illustraties van Ben Horsthuis.

[1e druk 1980]

1e druk 1980 met stofomslag - 25,5-17,5 - 253 pag. geb. isbn 90 266 4112 5

Verhalen
Zalig zijn de barmhartigen
De wacht bij de veerpont
(eerder verschenen onder de titel Brinkie)
De smid Kamenov (Van de Hulst junior)Het Derde Grote Kerstvertelboek


Uitgegeven bij G.F. Callenbach bv, Nijkerk. Achtien verhalen van Nederlandse en buitenlandse auteurs waaronder W. G. van de Hulst.

[1e druk 1981]

1e druk 1981 met stofomslag 25,5x17,5 - 230 pag. geb. isbn 90 266 4115 x


Verhaal
Oud kerstfeest 


Het grote voorleesboek


Voorleesboek uitgegeven bij Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. N.V. te Wageningen, later Ede. Vanaf de 11e druk bij G.F. Callenbach, Nijkerk.
In het Ten geleide van de schrijver en de tekenaar wordt aangegeven dat de inhoud van de boekjes Aan moeders schoot en Moeder leest voor grotendeels in deze bundel van 70 vertellingen zijn opgenomen.

Illustraties in kleur van W.G. van de Hulst Jr., waarvan acht grote veelkleurige prenten. Bij mijn weten vanaf de 5e druk met kleurige stofomslag van dezelfde tekenaar.

[1e druk 1947]

1e druk 1947 27x20 - 320 pag. geb. kart.
2e druk 1948 27x20 - 320 pag. geb. linnen
3e druk 1953 met stofomslag 27x20 - 320 pag. geb. linnen ƒ17,50

Verhalen

1
Het klompje
36
Een mooie brief
2
Flip en het roodborstje
37
Kees
3
Spekkie
38
De twee lammetjes
4
De oude juffrouw en de sik
39
Eigen schuld
5
Prins Knobbelneus
40
Als de wilde wind waait
6
"O, die wilde Toos!"
41
Mijn vrind Zwartkop en ik
7
Het tulpeblaadje en de wind
42
Margootje die zo alleen was
8
Het blinde meisje
43
Grootmoeder vertelt
9
Op de kar
44
"Wij waren sterke mannen!"
10
Zonnestraaltjes
45
Jacomijntje
11
De twee zusjes
46
Van een klein scheepje op de wilde zee
12
Thijs en de auto
47
De drie boosaards
13
De dikke bakker
48
In het wiegje van biezen    zie *
14
Oeleke (Oeleboe) en Iebekwie  zie *
49
De donkere bril
15
Lientje
50
Angelijntje
16
Balthasar en Lodewicus
51
Wip-hip...! Wip-hip...!
17
De tol en de juffrouw
52
Jantje en de verfpotten
18
Fik en de kluifjes
53
Margootje en haar vrind
19
Kunegonde
54
In de koningskoets
20
Op broertje passen
55
Aartje en Saartje
21
Bruine bonen...witte bonen
56
Grootmoe en de bromvlieg
22
De beurs met de gouden guldens
57
De beer
23
De glazen knikker
58
Truus en de drie taartjes
24
Hagar en Ismaël
59
De barmhartige Samaritaan
25
Kees en de kruiwagen
60
De tovertrein
26
Ga je mee kijken een keer?
61
Een jongetje ging uit wandelen
27
Wit en zwart
62
Eerlijk is eerlijk
28
Het regende zo, het regende zo!
63
Ik heet Castor
29
De sneeuwpop
64
De twee kaatsballen      zie *
30
De slofjes
65
Het lekkere pannetje
31
De voetbal
66
De duim van Japie
32
De zieke man
67
Kloris en Roosje
33
Elselijn
68
Griezelige spinnen en dikke torren
34
Het nestje in de sneeuw    zie *
69
Wie het vriendelijkst was!
35
In de wijde wereld
70
Toen Tineke ging slapen
Zie * Deze vier verhalen zijn bij de 4e tot en met de 11e druk door Uitgeverij Gebr. Zomer & Keuning weggelaten. Bij de 11e uitgave bij G.F.Callenbach, Nijkerk in 1990 zijn de oorspronkelijke 70 verhalen weer allemaal opgenoemen. NB Oeleke blijft wel OeleboeHet gouden voorleesboek

Na Het grote voorleesboek en Het nieuwe voorleesboek nu 'Het gouden voorleesboek', mede ter gelegenheid van het 50-jarig schrijverschap van W.G. van de Hulst uitgegeven bij Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. N.V. te Wageningen, later Ede

Vanaf 1996 bij Callenbach uitgegeven met nieuwe nummering. Met een Ten geleide van de schrijver en de tekenaar.
Tekeningen en stofomslag van W. G. van de Hulst Jr. met een aantal grote ingeplakte gekleurde prenten.

[1e druk 1959]

1e druk 1959 met stofomslag 27 cm - 320 pag. geb. ƒ17,50
(2e druk 1961 27 cm - 320 pag.)
(3e druk 1963 27 cm - 320 pag.)
(4e druk 27 cm - 320 pag.)

Verhalen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zij mochten meerijden
Lente! Lente!
In het stille straatje
Rietje, Pietje en Sofietje
„Ouwe Jan”
O, 't was alles zo mooi!
Tom, Theo en het hondje
Loesje en de kleine kereltjes
De tent
In de gevangenis
Pan-kie!...Pà-à-àng!
Ergens was een plekje
Aardappelen halen
Het vertelsel van de wind
Kastanjes
Amalia
„Vertel eens! van wie ben jij"
Rijk zijn - dat is fijn!
Brammetje en de spreeuw
Ik ben een oude beer
Kwekkie
De vrolijke schoenmaker
Het feest van de lente
Elske en de maartse viooltjes
Die wilde Max
Het land van de bergen
Het poesje en het paard
Achter het heuveltje van zand
De vier dieven
Liesje en de trein
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Het feest in de kast
De fiets van de bakkersvrouw
Bonko en zijn baas
Voor het raam als het winter is!
Noortje en de eekhoorn
Door het nauwe steegje
Die rare broek
Thijs en de dikke boom
Het vlaggetje
Lientjes Kerstfeest
Fikkie
De kaarsjes voor het feest
Ons huis stond aan het water
Ik ben een spreeuw
Van twee domme bengels
Het eenzame prinsje 1
Het eenzame prinsje 2
Onder de schort van Angenietje
Jeltineke in het bos 1
Jeltineke in het bos 2
't Mocht van Hannes
De spoorrails
Ibo en Wibo
Het poesje Mimi
„Het vuurfeest"
Liesbeth
Appelen-Jan
In de vakantie
April1e - 5e druk

Folder Callenbach Nobelreeks
Advertentie Kind en Zondag


Het heerlijk ambacht (1934)

Samengesteld onder redactie van: G. Kamphuis, Hendrika Kuyper-van Oordt, C. Rijnsdorp en P. J. Risseeuw ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Chr. Auteurskring.
Voorwoord van C. Rijnsdorp
Uitgegeven bij G. F. Callenbach, Nijkerk

[1e druk Nov.1934]

1e druk Nov. 1934 - 27x20,5 264 pag. linnen geb.
(2e druk Dec. 1934)
(3e druk Jan. 1935)
4e druk Febr. 1935 - 27x20,5 264 pag. linnen geb. (met handtekeningen van Risseeuw, Rijnsdorp, Rie van Rossum, Jan H. de Groot)
(5e druk 1935)
(6e druk 1937) Andere omslag

Verhaal
Een schooldag van Rozemarijntje (1934) (Uit hfdst. V en VI van Rozemarijntje naar school)6e druk 1937


 


Het karretje


Drie vertellingen voor grote jongens. (Deze verhalen zijn ook elders gepubliceerd). Zie verder boeken A - K. In 1987 verschenen onder de titel 'Jeugdomnibus' met aanvulling van het verhaal 'Wout, de scheepsjongen' en 'match' is 'wedstrijd' geworden.
Uitgegeven bij G. F. Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk

Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1936]

  Verhalen
Het karretje
(1930)
De sterke vader
(1930)
Een vreemde Match
(1932)1e druk met stofomslag


Het nieuwe boek voor de jeugd

Samengesteld door P.W.Assmann, D.L.Daalder, A.D. Hildebrand, Theo J. Thijssen en Annie Winkler-Vonk. Ingeleid door D.L. Daalder. Uitgegeven bij N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij - Amsterdam MCMXLI
Met illustraties van tal van Nederlandse tekenaars. (Géén Van de Hulst jr.)[1e druk 1941]

1e druk met stofomslag 1941 25,5x17 - 720 pag. (!). geb.

Verhaal
Rozemarijntje (Uit: Rozemarijntje naar school) (Ill. E.M. ten Harmsen van de Beek


1e druk met stofomslagHet nieuwe boek voor de jeugd

Samengesteld door P.W.Assmann, D.L.Daalder, A.D. Hildebrand, Theo J. Thijssen en Annie Winkler-Vonk. Ingeleid door D.L. Daalder. Uitgegeven bij N.V. Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij - Amsterdam MCMXLI
Met illustraties van tal van Nederlandse tekenaars. (Géén Van de Hulst jr.)[1e druk 1941]

Identiek als boven, 1e druk zonder stofomslag, linnen band, 1941 25,5x17 - 720 pag. (!). geb.


Verhaal
Rozemarijntje (Uit: Rozemarijntje naar school) (Ill. E.M. ten Harmsen van de Beek
Het nieuwe voorleesboek


Moedervertellingen voor onze kleinen uitgegeven bij Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. N.V. te Wageningen, later Ede. Vanaf de 8e druk (= nieuwe 1e druk) door G.F. Callenbach, Nijkerk uitgegeven.
In het Ten geleide van de schrijver en de tekenaar wordt aangegeven dat de meeste van de 59 vertellingen eerder zijn gepubliceerd in het tijdschtrift Moeder.

Motto: 'Geen felle sensatie, maar eigen levensromantiek'.

Illustraties en stofomslag van W.G. van de Hulst Jr. met vijf los ingeplakte grote gekleurde prenten. De stofomslagen zijn zoals gebruikelijk bij veel gelezen boeken meestal ten onder gegaan.

[1e druk 1950]
2e druk 1954 met stofomslag 27x19 - 288 pag. geb. kunstleer
3e druk 1958 met stofomslag 27x19 - 288 pag. geb. kunstleer

Verhalen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Co-tje in het karretje
Piet Hein
Klein Anneke en de Winterkoning
Baas Bol en de krielhaantjes
De appel op het weggetje
Fietje en Angenietje
Langs het weggetje, als het zomer is
Van twee kleine domoren
De Ster van Bethlehem
Het jongetje Peter
„Jan Bol!"
Wie-wiet, de zwaluw
Sprookje
Bartje en Gartje
Kareltje en de sik
Die zwarte kraai
Klein poesje op reis
Ik wilde de wijde wereld in
Koen, niet doen!
Eenzaam Anneke
Kokkelesientje en de boze schilder
De lange neus
De poes van juffrouw Oetleboe
Toen grootmoe aan de schoonmaak was
Het tovermanteltje
Zwarte Driekus
Pom en het oude meneertje
Kareltje en z'n horloge
Petertje en de bijen
De reis van de koningin
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Van twee kleine, ondeugende jongetjes
Kippengrutjes
Pannekoeken
Och, die Grietje!
Moeder en Hans
Dineke, waar ga je heen?
De oude boer in het bos
Het kleine schippertje en de poppenkast
Drie deugnieten
De kersepit
Poppe-lies
Ik ben mijn baas kwijt
Beeldjeskoopman
Kleine Kobus
Beukenootjes zoeken
Ik kan mooi vertellen
Ik heet „Bonte"
Arjaantje en de leeuw
De twee boerinnetjes
Jimpie
Japie heeft vacantie
Scheve Janus
Jannes en Jantina
Twee vrolijke vrienden
Die nare, vervelende Hek!
De toverboom
De drie jongetjes en de zak
Als in de winter de meeuwen spelen
Dodo, het gulzige jongetje
Het Sinterklaasboek (1922
)

Deel I uit de zesdelige serie 'Het boek voor het kind'. Bijdragen van vele auteurs. Alléén in deel I en IV bijdragen van W.G. van de Hulst.

Geïllustreerd door Freddy Langeler (deel I), E.M. ten Harmsen van de Beek. (delen II-IV) en W.Hardenberg (delen V en VI). Bandtekeningen van Jan Wiegman.
Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam.

[1e druk 1922]
1e druk 1922 - 23x18,5 - 162 pag. luxe uitgave
Nb. In Het Nederlandse Boek 1936 wordt vermeld: 17,5x24, 128 pag., geb. ƒ1,25. Er wordt geen druk genoemd, maar het moet dan zeker een latere druk zijn.

 

I Het Sinterklaasboek

II Het Sprookjesboek

III Het Kerstboek

IV Het Vertelselboek
 
Verhaal
Klaas (1922)
   
V Vertellingen uit den Bijbel OT
VI Vertellingen uit den Bijbel NT
Advertentie Meulenhoff
Klik voor vergroting
Er is een identieke uitgave deel V en VI maar dan gebonden met stofomslag, ook 1925
 
Het Vertelselboek (1924
)

Deel IV uit de zesdelige serie 'Het boek voor het kind'. Bijdragen van vele auteurs. Alléén in deel I en IV bijdragen van W.G. van de Hulst

Geïllustreerd door Freddy Langeler (deel I), E.M. ten Harmsen van de Beek. (delen II-IV) en W.Hardenberg (delen V en VI). Bandtekeningen van Jan Wiegman.
Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam.

[1e druk 1924]
1e druk 1924 - 23x18,5 162 pag. gebonden linnen, luxe uitgave

Nb. In Het Nederlandse Boek 1936 wordt vermeld: 17,5x21,5, 172 pag., geb. ƒ1,25. Er wordt geen druk genoemd, maar het moet dan zeker een latere druk zijn.

 

I Het Sinterklaasboek

II Het Sprookjesboek

III Het Kerstboek

IV Het Vertelselboek
 Verhaal
De Biggenjagers
(1924)


V Vertellingen uit den Bijbel OT 1925

VI Vertellingen uit den Bijbel NT
1925
Er is een identieke uitgave deel V en VI maar dan gebonden met stofomslag, ook 1925
 


Dezelfde uitgave met een andere
omslagillustratie


Het Sinterklaasboek voor broer en zus (1922
)

Het Sinterklaasboek voor broer en zus, eveneens in 1922 bij Meulenhoff uitgegeven bevat bijna dezelfde inhoud als Het Sinterklaasboek, deel I uit de serie 'Het boek voor het kind'. (zie hierboven). Alleen het verhaal 'Tommie' van Mevr. P.J. Cohen de Vries is weggelaten.
In 1929 worden deze zes verhalen nogmaals bij Meulenhoff uitgegeven maar nu in de twee delen Sinterklaasvertellingen voor broer en zus en Sinterklaasavond voor broer en zus. (zie hieronder).
In 1945 wordt het verhaal Klaas afzonderlijk uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam in het fraaie, gekartonneerde boekje Klaas (Van Sinterklaas die zijn muts verloren had) met prachtige tekeningen van W.G. van de Hulst jr. Vanaf 1969 verschijnen hernieuwde drukken, nu bij G.F. Callenbach te Nijkerk onder de titel Sinterklaas en in 2008 een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke uitgave in 1945.

Geïllustreerd door Freddy Langeler
Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam.

[1e druk 1922]
1e druk 1922 - 23x18,5 - 128 pag. luxe uitgave

Verhaal
Klaas (1922)
Hiernaast een tweede identieke versie met een andere omslagillustratie van Freddy Langerer.
Vergelijk hieronder Sinterklaasavond voor broer en zus uit 1929
(Met dank aan Astrid Huizinga-Grijpstra)
Sinterklaasvertellingen voor broer en zus (1929
)

In 1929 worden de zes verhalen uit het Het Sinterklaasboek voor broer en zus uit 1922 nogmaals bij Meulenhoff uitgegeven maar nu in de twee delen Sinterklaasvertellingen voor broer en zus en Sinterklaasavond voor broer en zus (zie hieronder). Het Sinterklaasboek voor broer en zus in 1922 bij Meulenhoff uitgegeven bevatte bijna dezelfde inhoud als Het Sinterklaasboek, deel I uit de serie 'Het boek voor het kind', eveneens in 1922 bij Meulenhoff uitgegeven. Alleen het verhaal 'Tommie' van Mevr. P.J. Cohen de Vries was weggelaten.
In 1945 wordt het verhaal Klaas afzonderlijk uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam in het fraaie, geKartonneerde boekje Klaas (Van Sinterklaas die zijn muts verloren had) met prachtige tekeningen van W.G. van de Hulst jr. Vanaf 1969 verschijnen hernieuwde drukken, nu bij G.F. Callenbach te Nijkerk onder de titel Sinterklaas en in 2008 een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke uitgave in 1945.

Geïllustreerd door Freddy Langeler
Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam.

[1e druk 1929]
1e druk 1929 - 25x18 - 63 pag. luxe uitgave

Verhaal
Klaas (1922)Dezelfde uitgave met een andere
omslagillustratie


Sinterklaasavond voor broer en zus (1929
)

In 1929 worden de zes verhalen uit het Het Sinterklaasboek voor broer en zus uit 1922 nogmaals bij Meulenhoff uitgegeven maar nu in de twee delen Sinterklaasvertellingen voor broer en zus en Sinterklaasavond voor broer en zus. (zie hierboven). Het Sinterklaasboek voor broer en zus, eveneens in 1922 bij Meulenhoff uitgegeven bevat bijna dezelfde inhoud als Het Sinterklaasboek, deel I uit de serie 'Het boek voor het kind'. (zie hierboven). Alleen het verhaal 'Tommie' van Mevr. P.J. Cohen de Vries is weggelaten.
In 1945 wordt het verhaal Klaas afzonderlijk uitgegeven bij Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam in het fraaie, gecartonneerde boekje Klaas (Van Sinterklaas die zijn muts verloren had) met prachtige tekeningen van W.G. van de Hulst jr. Vanaf 1969 verschijnen hernieuwde drukken, nu bij G.F. Callenbach te Nijkerk onder de titel Sinterklaas.en in 2008 een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke uitgave in 1945.

Geïllustreerd door Freddy Langeler
Uitgegeven bij H. Meulenhoff, Amsterdam.

[1e druk 1929]
1e druk 1929 - 25x18 - 63 pag. luxe uitgave met twee verschillende omslagplaten
Uit dezelfde serie van Meulenhoff.
Géén bijdragen van Van de Hulst


Uit dezelfde serie van Meulenhoff.
Géén bijdragen van Van de Hulst


Verhalen
Om Brammetje
Een smeekbrief aan de schoolmeester
Kees (samenspraak)
De staart van de ezel
Kunz von der Rosen (samenspraak)
Twee vertellingen van de wind
Van vroeger
Vuur (samenspraak)
Die twee
Gesprek
Oma vertelt
Moeder (samenspraak)
't Ging om hun leven. Kerstvertelling
Kameraden


Hollandse bloemen - Margrieten (1956)

Hollandse bloemen. leesboek voor de Christelijke School. Oorspronkelijke schetsen door W.G. van de Hulst.
Uitgegeven bij Spruyt, Van Mantgem & De Does N.V. - Leiden.

Tekeningen van W.G. van de hulst Jr.

Anemonen
1e druk 1939
2e druk 1948
Narcissen
1e druk 1939
2e druk 1948
Sneeuwklokjes
1e druk 1951
2e druk 1953
Crocussen
1e druk 1951
2e druk 1943
Tulpen
1e druk ...
2e druk 1954
Klaprozen
1e druk 1955
Lelies
1e druk 1958 Illustraties W.G. van de Hulst jr
Gladiolen
1e druk 1958 Illustraties W.G. van de Hulst jr

 Hoor de klokken luiden (1953)

Kerstvertelboek - vertellingen en gedichten - samengesteld onder redactie van Jo Kalmijn-Spierenburg (1905-1991).
U
itgegeven bij La Rievière & Voorhoeve - Zwolle
Bandontwerp (verschillende) en titelblad W.G. van de Hulst jr die ook voor elke vertelling een vignet tekende (J.W.Ooms illustreerde zijn eigen verhaal).

 

[1e druk 1953]

1e druk 1953 met stofomslag 21x16 - 192 pag.


Verhaal
" Jan...! Jonge...!" (1949)


zonder stofomslag

zonder stofomslagHouzee!
(1930)

Eerste christelijke jeugdjaarboek onder redactie van Q.A.de Ridder en P.J.Risseeuw.
Uitgave van J.H.Kok NV., Kampen

De bandtekening werd verzorgd door Pol Dom en de illustraties door Tjeerd Bottema, B.S.Claus en Pol Dom (ook enkele zwart-wit foto's)

 

[1e druk 1930]

1e druk 1930 24,5x17 - 283 pag. geb. ƒ3,00 (ing. ƒ2,25)

 

Verhaal
De sterke vader (1930)Houzee!
(1930)

Eerste christelijke jeugdjaarboek onder redactie van Q.A.de Ridder en P.J.Risseeuw.
Uitgave van J.H.Kok NV., Kampen

De bandtekening werd verzorgd door Pol Dom en de illustraties door Tjeerd Bottema, B.S.Claus en Pol Dom (ook enkele zwart-wit foto's)

[1e druk 1930]

1e druk 1930 24,5x17 - 283 pag. ing. ƒ2,25 (geb. ƒ3,-)

        

Verhaal
De sterke vader (1930)Houzee! (1932
)

Tweede christelijke jeugdjaarboek onder redactie van Q.A.de Ridder en P.J.Risseeuw.
Uitgave van J. H. Kok NV., Kampen

De bandtekening werd verzorgd door B.S.Claus en de illustraties door Pol Dom, Henk Poeder e.a. (ook enkele zwart-wit foto's)

 

[1e druk 1932]

1e druk 1932 24,5x17 - 207 pag.

Verhaal
De vreemde match (1932)


 


In de zon


Verhalenbundeltje uitgegeven bij E.J. Bosch Jbz. Baarn in de serie 'Opgang'..

Zonder illustraties.

[1e druk 1919]
1e druk 1919 16x10 - 123 pag. (gebatikte omslag, dus elk boekje is verschillend)

Verhalen
Zondagmorgen (1906)
Het witte poesje (1908 'n Poes)
Grootmoeder (1908 Interieurtje)
Marche Funèbre (1901)


 


Jeugdomnibus


Uitgegeven door G.F. Callenbach bv. Nijkerk. Oorspronkelijk uitgegeven als 'Het karretje'. Nu is het verhaal 'Wout, de scheepsjongen' toegevoegd en de titel 'Jeugdomnibus' geworden en het woord 'match' is veranderd in 'wedstrijd'..
Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.

[1e druk 1987]

1e druk 1987 22,5x14 - 130 pag. geb. isbn 90 266 0142 5

Verhalen
Het karretje
De sterke vader
Een vreemde wedstrijd
Wout, de scheepsjongen


Recensies en advertenties


Karakter Kennis Kunst (deel II, 1928)

Reeks voor de Lagere School in tien delen, voor het Voortgezet Onderwijs in vier delen en voor het Nijverheidsonderwijs ook minstens vier delen onder leiding van Douwe Wouters (1876-1955) en Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963)
Uitgegeven vanaf 1928 bij P.Noordhoff, Groningen

Verhalen van Van de Hulst in deel II (H.Barnardo) en deel VI (Augustinus)


Geïllustreerd met zwart-wit foto's en tekeningen van verschillende illustratoren.

Verhaal
Dr. T.J. Barnardo - 1845 tot 1905. De vader van de niemandskinderen
(Met enkele foto's en de omslagtekening door Steinlen van het boek Boefje van M.J.Brusse)Karakter Kennis Kunst (deel VI, 1928)

Reeks voor de Lagere School in tien delen, voor het Voortgezet Onderwijs in vier delen en voor het Nijverheidsonderwijs ook minstens vier delen onder leiding van Douwe Wouters (1876-1955) en Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963)
Uitgegeven vanaf 1928 bij P.Noordhoff, Groningen
Verhalen van Van de Hulst in deel II (H.Barnardo) en deel Vi (Augustinus)

Geïllustreerd met zwart-wit foto's en tekeningen van verschillende illustratoren.

Verhaal
Augustinus (1928)

KERSTBOEKEN - G.F.Callenbach, Nijkerk

1924 - 1932
                                                                                     
  aanklikken voor medewerkenden


Kerstboek 1924
- eerste

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Illustraties ( zwart-wit) van verschillende tekenaars.

[1e druk 1924]

1e druk 1924 - 27x20 - 239 pag. (+5 reklamepagina's) geb.
Ook met papieren omslag

Verhaal
Het zaad (1924)

 


Kerstboek 1925
- tweede

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Met enkele foto-afbeeldingen van schilderijen.

[1e druk 1925]

1e druk 1925 - 27x20 - 263 pag. geb.

Verhaal
"Inde - goude - roze" (1925)

 


 Kerstboek 1926 - derde

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Met enkele foto-afbeeldingen van schilderijen.

[1e druk 1926]

1e druk 1926 - 27x20 - geb.
Ook met papieren omslag

Verhaal
Géén bijdragen van Van de HulstKerstboek 1927
- vierde

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Illustraties ( zwart-wit) van verschillende tekenaars.

[1e druk 1927]

1e druk 1927 - 27x20 - geb.

Verhaal
Géén bijdragen van Van de Hulst

 
Het vijfde en zesde kerstboek zijn ook bekend
in een blauwe uitvoering met de ornamentiek
van het zevende kerstboek
.Kerstboek 1928
- vijfde

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Met een tekening van Dürer en een aantal zwart-wit foto's.

[1e druk 1928]

1e druk 1928 27x20 - 248 pag. geb.

Verhaal
De rookende vlaswiek (1922)Kerstboek 1929 - zesde

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Met enkele zwart-wit foto's.

[1e druk 1929]

1e druk 1929 - 27x20 - 245 pag. geb. Ook met papieren omslag

Verhaal  
Als 'n oude romance (1928)

 


Kerstboek 1930
- zevende

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

[1e druk 1930]

1e druk 1930 - 27x20 geb.

Verhaal
Géén bijdragen van Van de Hulst

 
Het zelfde achtste kerstboek 1931 is ook in een
iets andere uitvoering uitgegeven met gecoat linnen en iets andere kleuren


Kerstboek 1931
- achtste

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Met enkele zwart-wit foto's.

[1e druk 1931]

1e druk 1931 - 27x20 geb.

Verhaal
Géén bijdragen van Van de HulstTussen 1924 en 1933 verschenen er negen Kerstboeken. Risseeuw hanteerde de literaire norm soepel. Hij is altijd een voorstander geweest van verstaanbaarheid ook voor het brede publiek.
Het volk diende cultureel opgevoed te worden met het goed geschreven en goed gestructureerde verhaal. Daarom kwamen schrijvers als Hugo Kingmans, W. Schippers en Jan Veltman niet in zijn Kerstboeken, al kon hij waardering opbrengen voor hun oprechtheid.
Toch liet hij wel zwakke talenten toe als Johanna Breevoort, A. van Hoogstraten-Schoch, de dichter A. Wapenaar en de moraliserende dominee-schrijvers D. Hogenbirk Jzn. en H.J. Heynis. Risseeuw heeft zijn achterban ook altijd willen bedienen met het werk van de half-literaire volksverteller, het genre dat in de seculiere literatuur vertegenwoordigd was door auteurs als Herman de Man en Jo van Ammers-Küller. Maar hij was pas opgetogen als hij voor zijn Kerstboeken een literair (maar wel bevattelijk) verhaal van J.K. van Eerbeek of van C. Rijnsdorp kon binnenhalen. Willem de Mérode noemde Risseeuws Kerstboeken ‘een uitstekende bloemlezing uit onze christelijke novellistiek’.
Zo'n Kerstboek was negen jaar lang het eerste boek dat op jaarabonnement verstrekt werd aan de intekenaren op de ‘Christelijke Bibliotheek’ van Callenbach, een systeem waarbij leden goedkoop een door de uitgever vastgesteld lijstje boeken thuisgestuurd kregen. Zonder dat ze het expliciet wilden, kregen de abonnees zo ook hun cultureel opvoedende portie literatuur te verwerken. De invloed daarvan moet niet onderschat worden. Het aantal abonnees op zo'n boekenserie bedroeg in die tijd al gauw minimaal enkele tienduizenden.
Kerstboek 1932
- negende (NB: In het boek staat 1933)

Samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw.

Uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.

Bandversiering van Cor Alons.
Illustraties in hout gesneden door Roeland Koning

[1e druk 1932]

1e druk 1932 - 27x20 - 234 pag.

Verhaal
Géén bijdragen van Van de Hulst

Dit is tevens het laatste Kerstboek in deze vorm. In 1933 verschijnt nog als een soort vervolg de bundel ''Nieuwe Oogst'' met het verhaal ''Huib". Daarna verschijnen wel nog diverse kerstbundels met verhalen van meerdere auteurs, soms ook van Van de Hulst sr en
Van de Hulst jr.
Kerstboeken met papieren omslag


Naast de reeds getoonde gebonden uitgaven van de kerstboeken zijn er ook de eenvoudig ingenaaide boekwerken
met zeer kwetsbare papieren omslagen. De omslagillustraties zijn gelijk aan die van de gebonden uitgaven. 
1e kerstboek 1924 - papier
3e kerstboek 1926 - papier
6e kerstboek 1929 - papierKerstverhalen (1977)


Een bundel kerstverhalen, uitgegeven bij G.F.Callenbach B.V. - Nijkerk.

Stofomslag: W.G. van de Hulst jr. (Dezelfde afbeelding als voor de omslag van 'Zeven kerstvertellingen'), zonder illustraties

[1e druk 1977]

1e druk 1977 met stofomslag 22,5x15 - 231 pag.isbn 90 266 2684 3

Verhalen
Het kerstfeest van de kinderen (1945)
De engel van de witte bergen (1945)

De wacht bij de veerpont (Brinkie 1946)Kerstverhalen
(1986)

Een bundel kerstverhalen, eerder in 1982 ook bij G.F. Callenbach verschenen onder de titel Negen kerstvertellingen. Deze uitgave uit 1986 is aangevuld met negen kerstverhalen van Anne de Vries.
Omslag en tekeningen van Reint de Jonge
[1e druk 1986]

1e druk 1986 met stofomslag - 21x14 - 260 pag. geb. isbn90 266 0097 6

Verhalen
Sjoerds wondere Kerstnacht (1945)

Appelkens voor de hemel (1946)
Jan Pierewiet (1946)
De man met de lantaarn (1930)
Zalig zijn de barmhartigen (1923)
Het kerstfeest van de kinderen (1945) (Kerstfeest der kinderen)
De engel van de witte bergen (1945)
De wacht bij de veerpont (Brinkie 1946)
Oud kerstfeest (1947)Kerstverhalen voor de jeugd van nú

Bundel met zeven kerstverhalen, uitgegevn door Van Goor en Zonen, Den Haag in de reeks Delta-paperbacks.

Verschillende illustratoren, niet met name genoemd en herkenbaar weergegeven.

[1e druk ??]
1e druk zj 20x13 - 80 pag.

Verhaal
Wat sneeuwvlokjes doen (1912) (Uit 'Uit het Winter-Wonderland')Kerstverhalen

Boek met tien kerstverhalen, samengesteld door D. van der Stoep. Uitgave van bureau ZESPEKA (kinderbescherming) te Amersfoort, in samenwerking met PRISMA-lectuurvoorziening Voorburg. Met een voorwoord van H.Prins, direkteur ZESPEKA.

Omslag en illustraties van Bert Bouman.

[1e druk 1973]
1e druk 1973 20,5x12 160 pag. paperback.

Verhaal
Het verhaal van de kurassier (Ned. Trakt. Genootschap, Amsterdam 1912)  Kerstvertellingen (1975)

Een bundel kerstverhalen waaraan vele auteurs hun beste krachten gaven.
Uitgeverij G.F.Callenbach B.V. - Nijkerk

Stofomslag: Reint de Jonge, illustraties van verschillende tekenaars waaronder W.G. van de Hulst jr

[1e druk 1975]
1e druk 1975 met stofomslag 22,5x15 - 231 pag.isbn 90 266 4103 6


Verhalen
Sjoerds wondere kerstnacht (1945)
Appelkens voor de hemel (1946
)


 


Kinder - Kerstpocket
(1963)

Verhalen (en een kerstspel) van W.G. van de Hulst, Jo Kalmijn-Spierenburg, G.van Heerde, Diet Kramer en anderen. Samengesteld onder redactie van Elisabeth Wijnands.
Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve, Den Haag in de reeks Zaklantaarns nr. 19. (Geen illustraties)
Op de achterkant: over W.G. van de Hulst: Kort voor zijn overlijden ontvingen wij nog dit mooie verhaal.

[1e druk 1963

]1e druk 1963 17x11 - 160 pag.
(2e druk)
3e druk

Zaklantaarnserie
nrs. 12, 19, 20, 30 en 311


Verhaal
Het schilderij (1955)Kleine parels uit de kinderliteratuur 1956

Meulenhoff's Kleine parels uit de kinderliteratuur. Verzameld door Margreet Bruijn, redactrice van de
Jeugdboekengids ''De Kleine Vuurtoren" en J.A. Michels-Scholten, onderwijzeres te Eindhoven.
Twee maal vier deeltjes rond specifieke thema's.
Alléén in deel 2A staan twee verhaaltjes van W.G.van de Hulst.
Geïllustreerd door Ans (Anneke) van Hees-Napjus
18,5x13 - ingenaaid - uitgave van J.M.Meulenhoff - Amsterdam 1956
   
 
Serie A 1
Slak, slak, kom je huisje uit
Serie A 2
Klompertje en zijn wijfje
Serie A 3
Holle Bolle Gijs
Serie A 4
Mijn vader is een bakker
Géén bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen Van de Hulst
Serie B 5
Boer, wat zeg je van mijn kippen
Serie B 6
Weet je wat ik heb gezaaid?
Serie B 7
Twee emmertjes water halen
Serie B 8
Een karretje op de zandweg reed
       

Kleine Parels uit de kinderliteratuur

Al spoedig daarna werd de 1e serie A in 1957 vernieuwd uitgegeven in gecartonneerde kleurige bandjes met dezelfde inhoud maar met nieuwe titels.

1. Van huizen en huisjes
2. Van jasjes en broekjes
3. Spek in de pan
4. Wat zou je willen worden?

Tijdschrift 'Moeder' Jaargang 1975 No.2 Februari pag. 75

   Serie A 2e druk.
Dezelfde inhoud met nieuwe titels.           

   
   
     


 


Komt, verwondert u

Kerstverhalen, -vertellingen en -gedichten. Een (voor)leesboek voor de tijd rond Kerst. Uitgegeven in de VCL-serie, Kampen. Omslagillustratie: Rien Poortvliet

De V.C.L. Boekenclub is op 5 oktober 1843 opgericht  als “Vereeniging” met als doel om goede christelijke boeken tegen zeer billijke prijs uit te geven, zodat bredere kringen van ons volk ervan zouden kunnen profiteren.
Al vanaf het jaar 1909 werd de boekenserie ondergebracht bij uitgeverij J.H. Kok te Kampen. Dit is de uitgever die tot op de dag van vandaag de prachtige romans uitgeeft. In deze tijd ontving de abonnee vier boeken per jaar. Info.
http://www.vclserie.nl/home.html

[1e druk 2000]

1e druk 2000 met stofomslag 22x14,5 isbn 90 242 6446 4

Verhalen
De ster van Bethlehem
(1947)
Het zwarte poesje (1945)
De kaarsjes voor het feest (1955)

(alle drie overgenomen uit 'Winterverhalen')

Luilekkerland bij de hand
met 150 verhalen en vele platen.

Uit de katernnotities van de negen deeltjes is de herkomst te herleiden uit de de schoolboekenseries Oogst en Nieuwe Oogst.

De gebundelde deeltjes zijn respectievelijk: Oogst C, 7e druk; Oogst D, 7e druk; Nieuwe Oogst 1, 4e druk; Nieuwe Oogst 2, 4e druk; Nieuwe Oogst 3, 4e druk; Nieuwe Oogst 4, 4e druk; Oogst III, 9e druk; Oogst IV, 9e druk; Oogst VI, 8e druk.

Op de pagina Schoolboeken zijn bij ieder deeltje de bijdragen van W.G.van de Hulst aangegeven.

De verzamelbundel is uitgegeven bij G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij  N.V. 's-Gravenhage

[1e druk zj]

1e druk zj - 19x15 - geb. katernen met resp. 66, 68, 78, 78, 94, 96, 100, 112 en 127 pag.

Verhalen
Wat sneeuwklokjes doen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Het verhaal van den ouden Zwart-Jan ((Uit: Uit het Winter-Wnderland)
Onder een kar (Uit: 1e Jaargang Vrij en Blij)

Hieronder identieke uitgave met blauwe omslag

Luilekkerland bij de hand
met 150 verhalen en vele platen.

Identieke uitgave als hierboven met blauwe omslag.
Uit de katernnotities van de negen deeltjes is de herkomst te herleiden uit de de schoolboekenseries Oogst en Nieuwe Oogst.

[1e druk zj]

1e druk zj - 19x15 - geb. katernen met resp. 66, 68, 78, 78, 94, 96, 100, 112 en 127 pag.


Verhalen
Wat sneeuwklokjes doen (Uit: Uit het Winter-Wonderland)
Het verhaal van den ouden Zwart-Jan ((Uit: Uit het Winter-Wnderland)
Onder een kar (Uit: 1e Jaargang Vrij en Blij)

                Margrieten: Zie Hollandse BloemenNederlands verleden (1950)

Levensscholing, een serie leerboeken onder redactie van Jos. Detony.
Deel B, Leesboek, door J.van Kampen en J.D.H.Tander
Uitgegeven bij L.C.G.Malmberg - 's Hertogensbosch (nr 59821)

Tekeningen van A. Mac Gillavry e.a.

[1e druk 1950]
1e druk 1950 23x15 - 160 pag.

Verhaal
Vrijheid, gelijkheid en broederschap (uit 'Toen en Nu!')Moeder leest voor


Voorlees-vertellingen voor de kleintjes.
Dundruk-uitgave: N.V. Gebr. Zomer & Keuning Uitg. Mij. Wageningen in de 'Moeder-Bibliotheek'.
Met een voorwoord van de schrijver.

Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.

[1e druk 1943]

1e druk 1943 18,5x14 - 159 pag.(K 2492) (De vertellingen zijn later opgenomen in Het grote voorleesboek)

Verhalen

  1 De twee lammetjes
2 De slofjes
3 Aartje en Saartje
4 De tovertrein
5 Flip en het roodborstje
6 Hagar en Ismaël
7 Ik heet Castor
8 Griezelige spinnen en dikke torren
9 Hans
10 Kunegonde
11 De oude juffrouw en de sik
12 De dikke bakker

13 Wit en zwart
14 Elselijn
15 Margootje, die zo alleen was
16 O, die wilde Toos!
17 De donkere bril
18 De zieke man
19 In de wijde wereld
20 De glazen knikker
21 Eigen schuld
22 Grootmoe en de bromvlieg
23 Kees en de kruiwagen
24 Als de wilde wind waaitNeerlandia deel II en IV

Bloemlezing voor het Voortgezet onderwijs door D. Wouters; met een inleiding van P.Oosterlee; 6 deelen à ƒ0,70 of in 3 deelen gebonden à ƒ1,90.
Uitgegeven door de N.V. Erven P.Noordhoff's Boekhandel en Uitgeverszaak, Oude Boteringestraat 12 te Groningen.

Met teekeningen (kleur en zwart-wit) van Tjeerd Bottema en Jan Sluyters.

[1e druk]
2e, verbeterde druk zj 20x15 - 196 + 200 pag., geb. linnen

Verhaal
Alleen? (Uit 'De Bijbelse almanak')Neerlandia deel VI

Bloemlezing voor het Voortgezet onderwijs door D. Wouters; met een inleiding van P.Oosterlee; 6 deelen à ƒ0,70 of in 3 deelen gebonden à ƒ1,90.
Uitgegeven door de N.V. Erven P.Noordhoff's Boekhandel en Uitgeverszaak, Oude Boteringestraat 12 te Groningen.

Met teekeningen (kleur en zwart-wit) van Tjeerd Bottema en Jan Sluyters.

[1e druk]
1e druk zj 20x14 - 192 pag.

Verhaal
Kerstavond (Uit 'Het verhaal van den kurassier')Negen kerstvertellingen (1982)


Uitgegeven bij G.F. Callenbach, Nijkerk.
Omslagtekening door Reint de Jonge, illustraties door W.G. van de Hulst jr. (Voor verdere gegevens zie pagina boeken K-R)


Verhalen
Sjoerds wondere Kerstnacht (1945)

Appelkens voor de hemel (1946)
Jan Pierewiet (1946)
De man met de lantaarn (1930)
Zalig zijn de barmhartigen (1923)
Het kerstfeest van de kinderen (1945) (Kerstfeest der kinderen)
De engel van de witte bergen (1945)
De wacht bij de veerpont (Brinkie 1946)
Oud kerstfeest
(1947)


 


Nieuwe kerstverhalen


Bundel kerstverhalen uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag in de Zaklantaarn-reeks nr 20
Omslagtekening (zwart-witje) van ?? en één illustratie van Samson.

[1e druk ??]
2e druk zj 17x11 - 160 pag.

 
Zaklantaarnserie
nrs. 12, 19, 20, 30 en 311


 

Verhaal
De meid met de felle ogen


 


Nieuwe Kinder kerstpocket


Pocket uitgegeven bij J.N. Voorhoeve, Den Haag in de Zaklantaarnserie nr.31. (Zie ook Kinderkerstpocket en 15 Paasverhalen)
Verschillende illustratoren, o.a. Beckmann.

[1e druk 1965]

1e druk 17x11 - 158 pag. pocketuitvoering

 
Zaklantaarnserie
nrs. 12, 19, 20, 30 en 311


 

Verhaal
Er was eens een prinsjeNieuwe Oogst (1932)
Eénmalig vervolg op de Kerstboeken

Een bundel novellen, samengesteld onder redactie van P.J. Risseeuw
Uitgegeven bij G.F.Callenbach Nijkerk
Met enkele zwart-wit foto's

[1e druk 1932]

1e druk 1932 22x17 - 192 pag. geb. linnen

Verhaal
Huib (1921)                                                                                   

Overdruk uit Nieuwe Oogst (1932)

Een kleine overdruk (ca 1934) uit de bundel Nieuwe oogst van de pagina's 46 - 52 met het verhaal Huib (1921)

Uit het familiearchief van Van de Hulst, zonder illustraties met een gestempelde naam en een Utrechts poststempel uit 1934.

In de Callenbach-catalogus 1932 wordt ''Nieuwe Oogst'' aangekondigd als              
          vervolg op de acht (of negen) bij Callenbach verschenen Kerstboeken                  
         
  Om het kind (1937)

Verzamelde schetsen met tekeningen van
W.G. van de Hulst jr. Uitgegeven in 1937 bij
G.F.Callenbach N.V. - Uitgever - Nijkerk
Voor verdere gegevens zie pagina Bo-2eken K-R

Verhalen
Het zaad
(1924)
De rookende vlaswiek
(1922)
Huib (1921)
Kindje
(1921)
De klaxon
(1921)
De moeilijke dag van juffrouw Hermien
(1927)
Het stille gebeuren
(1924)
Het geheim
(1922)
Het beeldeke
(1930)
Als 'n oude romance
(1928)
Er was eens een prinsje
(!927)
" Inde goude roze"
(1925)
2e en 3e druk met stofomslag


 


Onder de sterren


die heilige nacht, werd er een Kindje geboren. Kerstvertelboek, samengesteld onder redactie can Jo Kalmijn-Spierenburg. Uitgegeven bij La Rivière & Voorhoeve - Zwolle.

Illustraties van Nellie Donker en Lies Veenhoven. Titelblad van W.G. van de Hulst Jr. Omslagontwerp: J.de Vries.

  [1e druk 1955]

1e druk 1955 met stofomslag 20,5x15,5 - 176 pag. geb.

zonder stofomslag

titelblad

Verhaal
Het echte kerstfeestOuwe Bram leeft nog!


Tijdschrift over protestants-christelijke jeugdboeken vroeger en nu. Redactie: Daan van der Kaaden, Ton Kramer en Richard van de Schoonderwoerd. Kwartaalblad uitgegeven van november 1995 tot winter 2000 (21 nummers).

[1e nummer november 1995] A4-formaat - (meestal) 22 pag. geniet

Verhaal
De legende van het simpele begijntje Ursula (geschreven 5 december 1940)Paasfeest met de kinderen


Bundel paasverhalen, -liederen etc., uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag
Met een kort voorwoord van W.G. van de Hulst

[1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag - 24x16,5 - 91 pag. geb.

Verhaal
Een voetstap kraakte in 't grint


 


Paasverhalen


Pocket met 15 Paasverhalen uitgegeven bij J.N. Voorhoeve, Den Haag in de Zaklantaarnserie nr.12. (Zie ook Kinderkerstpocket)
Verschillende illustratoren, o.a. Beckmann.

[1e druk zj]
1e druk 17x11 - 158 pag. pocketuitvoering

 
Zaklantaarnserie
nrs. 12, 19, 20, 30 en 311


 

Verhaal
Een voetstap kraakte in 't grint


 

 Stille dingen (1921)

Verzamelde schetsen, uitgegeven bij G.F.Callenbach, Nijkerk.
Vanaf de 4e druk illustraties van W.G. van de Hulst jr.
Voor verdere gegevens zie pagina boeken S - Z1e druk

2e druk

3e druk

3e druk?

4e druk

5e druk

Verhalen
Jet die de oudste was (1917)
De twee vijanden
(1917)
Mientje (1916)
Het verhaal van den kurassier 1812 (1912)
Zonnige Paschen (1910)
Soldatenpaard (1916)
De eene en de andere (1920)
Het avontuur van Jan Hekman (1916)
Grootmoedertje (1917)
Alleen (1914)
Moeder
(1917)
De stem, die niet zwijgt
(1919)
Er was eens...


Tussen licht en donker


Zie: Er was eens...

Verhaaltjes en versjes voor kleuters, bijeengebracht door P.J. Risseeuw, Uitgegeven bij N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij. Wageningen. Illustraties van Annelies Kuiper. [1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 23x16 - 84 pag. ƒ2,90


Verhalen

Wat is dat voor een leven? Wat is dat voor een lawaai?
Twee helden

zonder stofomslag


Tussen licht en donker


Een bundel verhaaltjes en versjes bijeengebracht door P.J.Risseeuw
met plaatjes van Gerard Douwe in half linnen band met fleurig stofomslag
Uitgave van N.V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitgeversmij - Wageningen.

[1e druk zj]

1e druk zj met stofomslag 23x16 - 80 pag.
2e druk zj met stofomslag 23x16 - 80 pag. ƒ2,90

Verhalen
Feest op zolder
pag. 53-56
Van Spits
pag. 56-59zonder stofomslag

Uit eigen land 1914

Nederlandsch leesboek voor Christelijke scholen voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen verzameld door L. Bückmann en met een inleiding van Dr. J.van de Valk.
Twee delen, uitgegeven bij H.Honig, Utrecht, 1911 - 1914.
Zonder illustraties, geb. linnen 20x14.
Recensie deel 1 in Maandblad voor letterkunde 13 april 1911
 
Deel 1
Een flinke daad en tòch... (Uit: Ouwe Bram)
Deel 2
Hebt uwe vijanden lief (Uit: Jaap Holm en z'n vrinden) Vanaf de 3e druk is dit verhaal niet meer opgenomen.
Het verhaal van den kurassier (Uit: Het verhaal van den kurassier)
 
1e druk 1911 ƒ1,50; geb. linnen ƒ1,90
2e druk 1914 - 411 pag. geb. linnen
3e druk 1920 - 411 pag. geb. linnen
1e druk 1914 - 403 pag. geb.linnen
3e druk 1925 - 440 pag. geb. linnen


Uit het winterwonderland (1912)


Verhalen voor kinderen van 9-12 jaar
Deel VIII uit de fraaie serie 'Voor 't kleine volkje' uitgegeven bij G.B.van Goor Zonen,
Gouda/ Den Haag.

Met bandteekening en 16 platen van B. Midderigh-Bokhorst
Voor verdere gegevens zie bij 'Boeken S-Z'

[1e druk 1912]1e druk

2e druk

3e druk

4e druk

5e druk

Verhalen
Eni en de ijskindertjes (1912)
Het verhaal van den ouden Zwartjan (1911)
Wat sneeuwvlokjes doen (1912)
Van twee vinken (1912)
IJsschollen op reis
(1912)

 
 


 


Van Nederlandsche Stam - eerste deel


Bloemlezing samengesteld door K.Fokkema en Dr. H.J.L. van Haselen ten behoeve van het Voortgezet Lager, het Middelbaar en het Hooger Onderwijs. Uitgave van N. Samson, Alphen aan den Rijn. Met een 'Voorbericht' van de samenstellers, Junie 1925. Zonder illustraties.
Elke volgende druk wordt herzien en gewijzigd. Alleen in het eerste deel zijn twee verhalen van Van de Hulst opgenomen. Het verhaal 'Schooljongens ' is bij de herziene 2e druk weggelaten en het verhaal 'Het avontuur van Jan Hekman' sneuvelt na de vierde druk (K.Fokkema in het voorbericht voor de vijfde druk: Een prozastuk en enkele gedichten zijn vervangen, waardoor de bruikbaarheid m.i. is verbeterd. Oegstgeest, Januari 1949)

  [1e druk 1925, deel 2 1926]

1e druk 1925 deel 1 25x16 - 357 pag. geb. linnen
3e druk 1941 deel 1 25x16 - 364 pag. geb. linnen (ook ing. versie)
4e druk 1946 deel 1 21x15 - 362 pag. geb.
5e druk 1949 deel 1 21x15 - 360 pag. geb.

deel 1

deel 2

3e druk herzien

4e druk herzien 5e druk herzien

Verhalen
Het avontuur van Jan Hekman (1921) (Uit: Stille dingen)    Alléén in de eerste vier drukken!!
Schooljongens (Uit: Van Hollandsche jongens in den Franschen tijd)
  Alléén in de 1e druk!!Van twee kleine, ondeugende jongens


Foldertje, uitgegeven door de S.B. Criellaert - Stichting te 's-Gravenhage, een stichting die onderdeel uitmaakt van de Nederlandse Dierenbescherming. (Vandaar de thematiek van de ondeugende jongetjes die hun witte katje Mimi in een rammelende trekkar als Prins meevoeren. Mimi ontglipt en belandt in een donkere kelder en.... en.... uiteidelijk loopt alles goed af!)
Mogelijk zijn er bij deze stichting meer van dergelijke foldertjes uitgegeven.

Jaar van uitgifte onbekend, één dubbel velletje, 22x14.


Verhaal
Van twee kleine, ondeugende jongetjes (Uit: Het nieuwe voorleesboek)Van verleden en heden


Historisch leesboek door J.K. van Eerbeek en F. van Westen. Eerste deel.
Uitgave van D.A. Daamen's Uitgevers Mij N.V. - 's Gravenhage
Zwart-wit illustraties naar oude prenten.

[1e druk ??]

1e druk zj 21x15 - 140 pag. ing.

Verhaal
Uw wil geschiede (Uit 'Prins Willem')


 

 


Verhalen voor de kersttijd (1976)


Een bundel kerstverhalen van verschillende auteurs.
Uitgegeven bij G.F.Callenbach B.V. - Nijkerk

Stofomslag: W.G. van de Hulst jr, illustraties
van verschillende tekenaars

[1e druk 1976]

1e druk 1976 met stofomslag 22,5x15 - 245 pag. geb. isbn 90 266 4104 4
2e druk 1977 (omslag ontbreekt) 22,5x15 - 245 pag. geb. isbn 90 266 4104 4
3e druk 1980 *

Verhalen
Jan Pierewiet (1946)
De man met de lantaarn (1930)
Zalig zijn de barmhartigen (1923)
(De smid Kamenov, verhaal van W.G. van de Hulst jr.)zonder stofomslag


  Vertellingen voor het Kerstfeest (1978)

Een bundel kerstverhalen van verschillende auteurs.
Uitgegeven bij G.F.Callenbach B.V. - Nijkerk

Stofomslag: Reint de Jonge, illustraties van verschillende tekenaars

[1e druk 1978]

1e druk (met stofomslag) 1978 22,5x15 - 219 pag. geb.
isbn 90 266 4109 5

Verhaal
Sjoerds wondere kerstnacht (1945)zonder stofomslag

 


Een handleiding met op de kaft de tekst: "Platen voor het Bijbelsch onderwijs in school en catechisatie door Tjeerd Bottema en Prof. Dr. Joh. de Groot met een oudheidkundige verklaring der platen door Prof. Dr. Joh. de Groot en met lessen voor de school door W.G. van de Hulst. N.V. Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmij te Wageningen." De handleiding bevat een uitleg bij de schoolplaat. De betreffende plaat is achterin het boekje gereproduceerd in zwart-wit en is uitklapbaar. Een doorzichtig vel is over de plaat aangebracht met daarop de omtrekken van de belangrijkste onderdelen op de afbeelding. Deze zijn genummerd.


Vertelschetsen bij archeologische platen


Zes (schoolwand)platen voor het Bijbelsch onderwijs getekend door Tjeerd Bottema met een oudheidkundige verklaring der platen door Prof. Dr. Joh. de Groot en met lessen voor de school door W.G. van de Hulst

Uitgegeven in 1931 bij N.V. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen
Drukkerij Benefelder, Amsterdam

Formaat 100x70
1 Jojachim en de profetische rol
2 In Gods voorhof
3 De groote droogte
4 Bij Gods altaar
5 Het huis te Kapernaüm
6 De rondgang om Jericho met de Ark

 


1 Jojachim en de profetische rol


klik voor vergroting2 In Gods voorhofklik voor vergroting


3 De groote droogte


klik voor vergroting


4 Bij Gods Altaar


klik voor vergroting


5 Het huis te Kapernaüm


klik voor vergroting


6 De rondgang om Jericho met de Ark


klik voor vergroting


  


Vertelselboek 3

Een reeks vertelselboeken onder hoofdredactie van Katharina Leopold (1846-1914) en Henriëtte Dietz (1857-1939) met verhalen en gedichten van talrijke auteurs voor kinderen van 6-10 jaar.
Uitgever: L.J.Veen, Amsterdam .

Verhaal
In deel III Het Turvenfeest (onder pseud. Willem Hulst) uit Als de rozen bloeien 1917 Ons Thuis.
 
   


Voor podium en lessenaar deel II

Voordrachten voor Vereniging en School in proza en poëzie, ernst en luim. Verzameld en samengesteld door A.Muntingh. Uitgave Jan Haan N.V. - Groningen.

[1e druk 1947]
Het Ten geleide geeft Groningen, Februari 1947 aan. Over het verhaal 'Zonnige Paschen': Dit moesten we wel zeer besnoeien, daar het anders als voordracht veel te lang zou zijn.

  1e druk 1947 19,5x13,5 -
80 pag. ing. géén illustraties

De drie deeltjes. Alléén in deel 2 bijdrage van Van de Hulst:

Verhaal
Zonnige Paschen (Uit 'Stille dingen')  Voor 't eerst geschiedenis

Lesboekje door P.F. van Overbeeke, gemeentelijk inspecteur l.o. Utrecht.
Uitgegeven bij N.Samson n.v. uitgever - Alphen aan den Rijn.

Enkele lesjes zijn met welwillende toestemming van de firma Wolters overgenomen  uit Geschiedkundige verhalen van E.Molt en Toen en nu II van W.G. van de Hulst en R.Huizinga.

Illustraties van Herman Dijkstra

[1e druk zj]

1e druk zj. - 20,5x16,5 - 39 pag. geniet

Verhaal
Een stad in de gouden eeuw (pag 35-39 uit: Toen en nu II)

Voor 't eerst Aardrijkskunde -
Géén bijdragen Van de HulstVoordragen Proza

Deel 4 in de reeks 'Voordragen ' onder redactie van J.E.Kok. Deel 4, (Deel 1 en 2 honderd ernstige en humoristische verzen voor club en school, deel 5 poëzie)
Uitgegeven bij J.N. Voorhoeve - Den Haag

  [1e druk zj]

1e druk zj 19x13 135 pag.

I verzen

IV 1e druk

IV 3e druk

V poëzie

Verhaal
Rustig te midden van de woedende baren
(uit 'Prins Willem')
Het vertelsel van de wind (uit 'Groot Kinderkerstboek')


 


Winterverhalen

Verzameling verhalen waaronder vier van Van de Hulst jr. Uitgegeven bij G.F. Callenbach bv Kampen onder redactie van R.M. van de Hulst die als kleindochter ook het Voorwoord. verzorgde. Er zijn vier verhalen van W.G. van de Hulst jr. opgenomen. In 2002 in de schoolreeks 'Gouden lijsters' verschenen in licentie bij Wolters-Noordoff, Groningen.

Omslag en illustraties W.G. van de Hulst jr. en bij 'Van een klein meisje en een grote klok' zijn de tekeningen van Sierk Schröder.

[1e druk 1997]
1e druk 1997 25x17,5 - 304 pag. isbn 90 266 0909 4 Callenbach, Baarn
2e druk 1998 25x17,5 - 304 pag. isbn 90 266 0909 4 Callenbach, Kampen ƒ24,90

Verhalen
  De grijze prins
Het verhaal van de wind
Het kerstfeest van twee domme kindertjes
Grootmoeder vertelt
De kaarsjes voor het feest
Ik ben 'n spreeuw
De beurs met de gouden guldens
Die rare broek
Poesje in de sneeuw
Brinkie
Voor het raam als het winter is!
Het huisje in de sneeuw
'Ouwe Jan'
Door het nauwe steegje
Van een klein meisje en een grote klok
De ster van Bethlehem
De twee boerinnetjes
Voetstapjes in de sneeuw
Het zwarte poesje
Klein  Anneke en de WinterkoningWij gaan naar Bethlehem


Aanwijzingen voor kerstfeestvieringen van zondagsscolen door Mr. P.H.Th. Stevens.
Uitgegeven door G.F. Callenbach, Nijkerk. Ter gelegenheid van het tachtig-jarig bestaan van onze zaak op 1 mei 1934 ten geschenke gegeven aan al onze vrienden van de Zondagsscholen. Het is niet in den handel.

Zonder illustraties.

[1e druk 1934]
1e druk 1934 21x15,5 - 63 pag. gecart.

Verhaal
Over: Het verhaal van den kurassier van 1812 (samenvatting)
Zeven kerstvertellingen (1946)


Uitgegeven bij G.F. Callenbach, Nijkerk met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. (Voor verdere gegevens zie pagina boeken L-Z) (Stofomslag met dezelfde afbeelding als voor 'Kerstverhalen')

 

1e zonder stofomslag

2e druk

3e druk

4e druk

stofomslag

Verhalen
De man met de lantaarn (1930)
"Brinkie!" (1946)
De engel van de witte bergen (1945)
Jan Pierewiet (1946)
Sjoerds wondere Kerstnacht (1945)
Kerstfeest der kinderen (1945)
Appelkens voor de hemel (1946)


 


Zomerverhalen


Verzameling verhalen uitgegeven bij G.F. Callenbach bv Kampen onder redactie van R.M. van de Hulst die als kleindochter ook het Voorwoord verzorgde.

Omslag en illustraties W.G. van de Hulst jr.
Vormgeveing Bas Mazur

[1e druk 1999]

1e druk 1999 - 25x17,5 - 300 pag. isbn 90 266 1013 4 Callenbach, Kampen

Verhalen

 

Sprookje
Langs het weggetje, als het zomer is
Tom en een jongen die jaloers was
Een vogeltje zijn
Het klompje
Carlientje en het kuikentje
Elselijn
De twee lammetjes
Van een klein scheepje op de wilde zee
Ik heet Castor
Angelijntje
De oude juffrouw en de sik
Spekkie
Kunegonda
De twee kaatsballen
Margootje, die zo alleen was
Eerlijk is eerlijk
Flip en het roodborstje
De vrolijke paardebloem
Een jongetje ging uit wandelen

Maartje en Saartje
Vrienden
De glazen knikker
Een mooie brief
'O, die wilde Toos!'
Een levende landkaart
Het gevonden geld
Een held
De bruiloft in de Kortjansteeg
Wip-hip! Wip-hip!
Het gat in de heg
Bathasar en Lodewicus
Het nestje onder de struiken
Van de duiventoren
Rietje, Pietje en Sofietje
Mientje
Pim en de klokken
Achter het heuveltje van zand
In de vakantie


 


Zomerverhalen


Verzameling verhalen uitgegeven bij G.F. Callenbach bv Kampen onder redactie van R.M. van de Hulst die als kleindochter ook het Voorwoord. verzorgde.

Omslag en illustraties W.G. van de Hulst jr.
Vormgeveing Bas Mazur

1e druk 1999]

2e druk 2007 - 25x17,5 - 300 pag. isbn 978 90 266 1013 4 Callenbach, Kampen

Verhalen

 

Sprookje
Langs het weggetje, als het zomer is
Tom en een jongen die jaloers was
Een vogeltje zijn
Het klompje
Carlientje en het kuikentje
Elselijn
De twee lammetjes
Van een klein scheepje op de wilde zee
Ik heet Castor
Angelijntje
De oude juffrouw en de sik
Spekkie
Kunegonde
De twee kaatsballen
Margootje, die zo alleen was
Eerlijk is eerlijk
Flip en het roodborstje
De vrolijke paardebloem
Een jongetje ging uit wandelen

Maartje en Saartje
Vrienden
De glazen knikker
Een mooie brief
'O, die wilde Toos!'
Een levende landkaart
Het gevonden geld
Een held
De bruiloft in de Kortjansteeg
Wip-hip! Wip-hip!
Het gat in de heg
Bathasar en Lodewicus
Het nestje onder de struiken
Van de duiventoren
Rietje, Pietje en Sofietje
Mientje
Pim en de klokken
Achter het heuveltje van zand
In de vakantieZonnezege


Een bundel voor het kerstfeest en de oudejarsdag. Samengesteld door A.L.van Hulzen
Uitgegeven bij Erven J. Bijleveld - Utrecht

Bandteekening van W.G. van de Hulst Jr.z

[1e druk ??]
1e druk ?? 21x16 - 192 pag. geb.

Verhaal
Jantje van de Scholtenhoeve (1934)1e druk als paperbackVerhalen in tijdschriften
Op de meest uiteenlopende plaatsen is wel een verhaal van W.G. van de Hulst te vinden.
Naast de vele verhalen in boeken, bundels en en bloemlezingen zijn ook in velerlei tijdschriften
verhalen (of fragmenten) opgenomen
(alfabetisch naar titel tijdschrift).
  - Bumper
- De Bijenkorf
- De Elisabethbode
- De Spiegel
- Donald Duck
- Hervormd Utrecht
- Jeugd
- Leidersorgaan
- Met Vlag en Wimpel
- Ons Thuis
- Op den Uitkijk
- Tikker
- Voor de Jeugd
- Voor 't jonge Volkje
- Vrij en Blij

 Bumper
1985

Magazine voor jeugdliteratuur. Een uitgave van Wolters-Noordhoff bv Groningen en verschijnt vier keer per schooljaar.
Redactie: Everhard Huizing, Jan Boland, Bies van Ede en Valentine Kalwij

5e jaargang 1985 nr 2 29,5x21 - 60 pag. geniet, issn 0167 6520Verhaal
Vluchten voor Schele Ebben
 


Paedagogisch Tijdschrift
voor het Christelijk Onderwijs
16e jaargang 1923-1924

Verhaal
Het stille gebeuren


De Bijenkorf
   Maandblad voor kinderen 1933 en 1934

Met verschillende verhalen, tekeningen en puzzels, onder redactie van Fred Berens en
met prachtige omslagen en (de meeste) illustraties van Albert Hahn jr.
Uitgave: N.V. Magazijn De Bijenkorf Amsterdam-Den Haag-Rotterdam
Gedrukt ter Drukkerij N.V. ,,De Volharding", Warmoesstraat 35, Amsterdam"
Twee jaargangen 1932-1933 en 1933-1934 - 12 nummers van 16 pagina's.

Verhaal van W.G. van de Hulst
Het einde van den toren en hoe de''helden'' hem vernielden (Aprilnummer 1933, pag12-13)

De uitgave van het prachtige ''nieuw Kinderblad'' begon enthousiast in november 1932
Home    
 
De prachtige omslagen van Albert Hahn jr. (aanklikken voor vergroting)
november 1932
december 1932
januari 1933
februari 1933
maart 1933
april 1933
mei 1933
juni 1933
juli 1933
augustus 1933
september 1933
oktober 1933
 
In april 1933 wordt het verhaal Het einde van den toren en hoe de ''helden'' hem vernielden opgenomen.
De omslagen van Jaargang 2, 1933-1934 (aanklikken voor vergroting)
november 1933
december 1933
januari 1934
februari 1934
maart 1934
april 1934
mei 1934
juni 1934
juli 1934
augustus 1934
september 1934
oktober 1934
 
En dan is het - spijtig genoeg - ineens afgelopen in oktober 1934.  Zoals meestal bij zoiets zal het wel met geld te maken hebben....
 


De Elisabethbode

Het in 2017 nog steeds bestaand evangelisatietijdschrift.
Op de site van (De) Elisabethbode (nú Elisabethmagazine)
staat in het kort de geschiedenis weergegeven:

Elisabeth Mijnhardt-Keller was een welgestelde dame die zich in het begin van de twintigste eeuw in Zeist en omgeving jarenlang bezighield met sociale en evangelisatie activiteiten. Via persoonlijke gesprekken en brieven getuigde zij van de boodschap van de Bijbel. Bij haar overlijden liet zij enkele miljoenen guldens na. Haar weduwnaar, de farmaceutisch fabrikant Andries Mijnhardt (1878-1973), besloot haar werk voort te zetten door middel van een maandblad dat hij de naam Elisabethbode gaf. De Hebreeuwse naam Elisabeth is uit de Bijbel afkomstig en betekent ‘gewijd aan God’ en ook ‘God is mijn getuigenis’. Het blad werd in de beginjaren gratis toegestuurd aan enige duizenden adressen in Nederland. In de loop van de jaren is het uitgegroeid van een evangelisatieblad tot een meer pastoraal getint magazine.

 
 
Enkele malen zijn verhalen van W.G.van de Hulst in de Elisabethbode gepubliceerd.

Tot nu toe bekend: In het januarinummer 1932 is het verhaal De man met de lantaarn opgenomen (nog niet voorhanden)
Voor onze kinderen november - december 1941 Nóg erger (twee afleveringen, oorlogspapiernummer K738)

  

 
 

Voor onze kinderen: Rabbonni!...Meester! Paasverhaal in de Elisabethbode, Pasen 1942

met een illustratie van W.G. van de hulst jr.
(Met dank aan Marcus Altena voor de info)
 Jaargang 1949-1950


De Spiegel
1949

Christelijk Nationaal Weekblad. Redactie T.van Vliet, Bureau De Spiegel Wageningen.
Verschijnt des zaterdags.
Oorspronkelijk begonnen op 22 september 1906 met de eerste jaargang nr 1 onder de titel 'Weekillustratie voor het Christelijk gezin'. Uitgegeven bij W.Kirchner, Bloemgracht 133, telephoon 4449, Amsterdam en gedrukt bij steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.
Regelmatig zijn verhalen, artikelen en boekbesprekingen met betrekking tot Van de Hulst in De Spiegel opgenomen.
 

In het kerstnummer 1949 staat bij 'Voor de jeugd' op pag 45 en 47 het verhaal van W.G. van de Hulst 'Er was eens een prinsje'.

Verhaal
Er was eens een prinsje Klik voor vergrotingJaargang 1949-1950


De Spiegel
1955

Christelijk Nationaal Weekblad. Redactie T.van Vliet, Bureau De Spiegel Wageningen.
Verschijnt des zaterdags.
Oorspronkelijk begonnen op 22 september 1906 met de eerste jaargang nr 1 onder de titel 'Weekillustratie voor het Christelijk gezin'. Uitgegeven bij W.Kirchner, Bloemgracht 133, telephoon 4449, Amsterdam en gedrukt bij steendrukkerij G.J. Thieme te Nijmegen.
Regelmatig zijn verhalen, artikelen en boekbesprekingen met betrekking tot Van de Hulst in De Spiegel opgenomen.

 

In het kerstnummer no. 13 - 24 December 1955 staat op pag 51 en 53 het verhaal 'Het schilderijtje' van W.G. van de Hulst met enkele illustraties van G.Wijnand.

Verhaal
Het schilderijtjeKlik voor vergroting


Donald Duck 1988

Een vrolijk weekblad. Een uitgave van Oberon bv, Heerlen. © The Walt Disney Company
Hoofdredactie: Thom Roep, Disney art-director: Ed van Schuylenburg


Verhaal

De Pruikenmaker en de Prins (feuilleton in 8 afleveringen)

  nr 25, 24 juni 1988
nr 26, 1 juli 1988
nr 27, 8 juli 1988
nr 28, 15 juli 1988
nr 29, 22 juli 1988
nr 30, 29 juli 1988
nr 31, 5 augustus 1988
nr 32, 12 augustus 1988


    (aanklikken voor vergroting)klik voor vergrotingenGeïllustreerd Weekblad voor de Huiskamer

Uitgegeven van 1887-1904 door Drukker - Uitgever L.Bremer - Amsterdam, nadien Algemeene Uitgeversmaatschappij
Redactie: Johan E. A. van Pellecom

Verhaal in de 16e jaargang 1902-1903 nr 18 naar aanleiding van een verhalenwedstrijd.
Opoe's Jaardag

Marcus Altena uit Dokkum beschrijft het geheel:

Het Geïllustreerd Weekblad voor de Huiskamer is al weer met zijn 16e jaargang bezig als er in januari 1903, in het 10e nummer, een oproep wordt geplaatst om een bijdrage te leveren aan het blad. Men publiceert een tekening van Seignac en een ieder wordt gevraagd om daar een bijschrift bij te maken. De mooiste bijdragen zullen worden gepubliceerd. Een van de voorwaarden is dat de bijdrage niet mag worden ondertekend met de naam van de schrijver of schrijfster maar met een gezegde of nummer, of naam van een of andere stad of land. De titel mag door de auteur zelf worden bepaald en de bijdrage moet voor 1 februari binnen zijn. Van de drie geplaatste stukken kunnen de lezers later door middel van stemming bepalen welke zij het beste vinden, de winnaar krijgt fl. 2,50.

In het 16e nummer verschijnt dan het eerste verhaal: Grootmoeders verjaardag. Het verhaal is niet ondertekend, net als de volgende verhalen overigens. De redactie merkt nog op dat er veel inzendingen van goede kwaliteit binnen zijn gekomen en dat men daarom heeft besloten om vier verhalen te plaatsen in plaats van drie. De tweede bijdrage verschijnt in het 17e nummer met eenzelfde titel als de eerste bijdrage. In het 18e nummer verschijnt Van de Hulsts verhaal met de titel Opoe’s Jaardag. In het daarop volgende nummer wordt een bijdrage geplaatst onder de titel Voor grootmoeder.

De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt In nummer 28 van het tijdschrift. Helaas heeft de redactie, ondanks herhaalde oproepen maar vier stemmen binnen gekregen en de wedstrijd eindigt ook nog eens onbeslist omdat elk verhaal een stem kreeg. Men heeft daarna maar door loting bepaald wie er gewonnen heeft en dat was het verhaal dat verscheen in nummer 16. Niet Van de Hulst dus.

Jammer genoeg is niet meer te achterhalen onder welke naam W.G. van de Hulst zijn verhaal heeft ingeleverd. De vier namen van de auteurs van de gepubliceerde verhalen hebben alleen maar op het stembiljet op de omslag van het 20e nummer van het tijdschrift gestaan. Die omslag is tot nu toe onbekend.
 


Hervormd Utrecht


Weekblad der Nederlands Hervormde Gemeente. Jaargangen vanaf 29 juni 1945 - eerst nog met weinig pagina's in verband met de heersende papierschaarste - met berichten uit alle veertien (!) Utrechtse wijkgemeenten. W.G. van de Hulst behoorde tot Wijkgemeente IX met de Julianakerk. In Hervormd Utrecht verschenen enkele verhalen van W.G. van de Hulst en regelmatig werden er ook boekbesprekingen en andere berichten en advertenties opgenomen. Uiteraard verscheen in 1963 een In Memoriam van de hand van wijkpredikant Ds. van Endt.De engel van de witte bergen


Een gedeelte van de
ruim 40 jaargangen


Verhalen
De engel van de witte bergen (1e jaargang nr 27 Kerstnummer 1945)
Start en staart (7e jaargang nr 16 - 19 oktober 1951)Jeugd


1e jaargang 1902
Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes

Onder redactie van M.E. Pijnappel. met medewerking van o.a Johan Been (Hendrik Eben). Werumeus Buning, Cosmopolita, C.Johan Kievit, J. de Meester e.v.a.

Talrijke tekeningen, meestal niet gesigneerd.

Uitgegeven door De Erven J.J.Tyl, Zwolle

Formaat 26,5x19, per aflevering 32 pagina's, gebonden jaargang 12 nummers doorgenummerd 384 pag.


Bijdragen W.G. van de Hulst, tot nu toe bekend:
Jaargang 1 géén bijdragen van Van de Hulst
Jaargang 2 géén bijdragen van Van de Hulst
Jaargang 8 Willem Hulst: Op avontuur (twee afleveringen)
Jaargang 10 boekbespreking Uit het Winter-Wonderland

Zie de aanvullende pagina:
Geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes


Colofoon 1e jaargang, 1e afleveringLeidersorgaan
1938

Maandblad voor jongensleiders in het Nederl. Jongel. Verbond
23e jaargang 1938 - 192 blz. ing.

Bijdragen: Lijstje Van de Hulst-boeken pag 34; Het soldatenpaard pag 64-65;

Verhaal
Het soldatenpaard (pag. 64-65)Leidersorgaan
1939

Maandblad voor jongensleiders in het Nederl. Jongel. Verbond
24e jaargang 1938 - 192 blz. ing.Verhaal
Géén bijdragen van Van de HulstLeidersorgaan
1940

Maandblad voor jongensleiders in het Nederl. Jongel. Verbond
25e jaargang 1940 - 192 blz. ing.

Verhaal
Sidjoena (pag. 167-168)Met Vlag en Wimpel 1945-1946


Veertiendaags tijdschrift voor de jeugd, verzorgd door HET NATIONAAL INSTITUUT, centrale organisatie tot verdieping van het nationaal bewustzijn en versterking van de nationale saamhorigheid en DE NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP.
Uitgave van M.Stenvert & Zoon te Meppel, redactie-adres Heerengracht, Amsterdam.

BRINKMAN VERMELDT in 1946:


De uitgave van het tijdschrift startte op 10 november 1945 en bestond waarschijnlijk tot eind 1946. In de voorhanden gebonden 1e volledige jaargang is no 23 van 31 oktober 1946 het laatste nummer, In de zomerperiode verschijnt Vlag en Wimpel zes weken niet)
Van een vervolg, dus een tweede jaargang, is me niets bekend. Wellicht hangt dat samen met de vrij abrupte stopzetting van Het Nationaal Instituut.

Vanaf het begin zijn er binnen het verzuilde Nederland al katholiek bezwaren tegen de tijdschrift
Ons eigen blad; tijdschrift voor onderwijsgevende kloosterlingen, jrg 29, 1945, no 20, 1945

Volgens hetzelfde katholieke tijdschrift zijn de protestanten na de overdacht ven Vlag en Wimpel ook niet meer tevreden:

Het Onderwijs in Nederland 1950 Bericht:

En ook de socialisten vinden 't maar niks: De vlam; weekblad voor vrijheid en cultuur, jrg 2, 1946, no 8, 23-02-1946


Hein de Bruin - medelid van de Christelijke Auteurskring o.l.v. W.G. van de Hulst.- was net redakteur van 'Met Vlag en Wimpel' geworden en kwam het verlies van zijn baan niet te boven. (Zie de mooi verzorgde internetsite over Hein de Bruin - aanklikken)Verhalen

1e jaargang no 13 - 30 april 1946: Prinses van ons allen ...
1e jaargang no 19 - 30 augustus 1946: Vertellingen van de wind - Zuster van Liefde (Op  de Brabantse hei 1945) Illustraties Jan Lutz
1e jaargang no 22 - 15 october 1946: Vertellingen van de wind (De stadhuisklerk) Illustratie Joop Lübner

Daan van der Kaaden noemt nog meer verhalen dan die in mijn voorhanden 1e jaargang.
Er zouden vijf schetsjesVertellingen van de wind zijn.
1e - Zuster van liefde - 30 augustus 1946
2e - De stadhuisklerk - 15 oktober 1946 (titel niet genoemd)
3e - Het geheim zou het 2e verhaal uit Vertelselvan de wing Margrieten kunnen zijn. Waarschijnlijk 2e jaargang
4e - De stem van de klok - Waarschijnlijk 2e jaargang
5e -  Ik, die wist - Waarschijnlijk 2e jaargang  Met Vlag en Wimpel 1e jaargang no 13 - 30 april 1946: Prinses van ons allen ...
Met Vlag en Wimpel - 1e jaargang no 19 - 30 augustus 1946: Vertellingen van de wind - Zuster van Liefde

Met Vlag en Wimpel - 1e jaargang no 22 - 15 october 1946: Vertellingen van de wind (De stadhuisklerk)1 Op den Uitkijk
1927

Veertiendaags (later maandelijks) tijdschrift voor het Christelijke gezin. Uitgave door Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmaatschappij - Wageningen

Kerstnummer 1927 Op den uitkijk
Nrs VI en VII Dec. 1927 jaargang 4
31x21, pag 161-280


Verhaal
De moeilijke dag van juffrouw Hermien pag. 218-224

2 Op den Uitkijk
1930

Veertiendaags (later maandelijks) tijdschrift voor het christelijke gezin. Uitgave door Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmaatschappij - Wageningen

Kerstnummer 1930 Op den uitkijk
Nrs VI en VII Dec. 1930 jaargang 7
31x21, pag 161-280


Verhaal
't Beeldeke pag. 162-175


3 Op den Uitkijk
1931

Veertiendaags (later maandelijks) tijdschrift voor het christelijke gezin. Uitgave door Gebr. Zomer & Keuning's Uitgeversmaatschappij - Wageningen

Kerstnummer 1931 Op den uitkijk
Nrs VI en VII Dec. 1931 jaargang 87
31x21, pag 161-280


Verhaal
Het karretje pag. 162-175
Kerstnummer 1931 pagina's 248 - 255 


Tikker
1982

Magazine voor 12-15-jarigen, verschijnt driemaal per jaar en is een uitgave van Wolters-Noordhoff bv. Groningen.
Redactie: Ronald Dietz, Tjitte Wiersma en Marleen Wijma

5e jaargang 1982 nr 2 29,5x21 - 60 pag. geniet, issn 0165 0890

Verhaal
Diogenes (Uit: Ha!...lezen!)


Voor de jeugd - Maandschrift. Uitgave J.N.Voorhoeve - Den Haag
Verhaal Het Karretje in vier afleveringen in jaargang 75, januari t/m april 1934

16 pagina's per maand, formaat 24,5x16
Het verhaal Het karretje is zeer waarschijnlijk geillustreerd door Herman Dijkstra, dezelfde illustraties
als bij het verhaal in het kerstnummer Op den Uitkijk 1931.
De 1e illustratie in het januarinummer is nieuw. Vanaf 1936 verschenen in het door W.G. van de Hulst jr geillustreerde boek Het Karretje


(geen afbeelding)

Voor 't Jonge Volkje (1905?)

Geïllustreed Tijdschrift vor de Jeugd (1875-1934) onder redactie van A.Abramsz
met medewerking van verschillende letterkundigen en kinderschrijvers.
Drie-en -zestigste deel met een gekleurde en veel houtsneêplaten.
Gebundelde uitgave zonder omslagen e/of advertentiepagina's, doorgenummerd.
Uitgegeven te Zutphen, P.van Belkum Az.

63e deel 1910? - 25x19 - 284 pag. ingebonden jaargang


Verhaal onder de naam Willem Hulst
Fik pag. 163-166

1e jaargang no. 1 - november 1902

De uitgever Vincent Loosjes schrijft :
Geïllustreerd Maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar onder hoofdredactie van Katharina Leopold (1846-1914) en Henriëtte Dietz (1857-1939). Het tijdschrift werd vanaf 1902-1903 door Vincent Loosjes te Haarlem uitgegeven. In October 1908 wordt het tijdschrift overgedragen aan Uitgever L.J. Veen te Amsterdam, die het tot 1932 blijft uitgeven. Waar Loosjes al begon met het uitgeven van volledige jaargangen (soms doorgenummerd) waarbij de omslagen en mogelijk andere redactionele pagina's en advertenties grotendeels of geheel werden weggelaten, worden nu ook deelbundels uitgegeven met ieder een eigen naam gekozen naar één van de verhalentitels van de betreffende deeluitgave.
De schrijvers zijn talrijk, waaronder naast de beide redacteuren Dietz en Leopold ook W.G. van de Hulst onder het 'pseudoniem' Willem Hulst. Verder o.a. Aletta Hoog, Cath. van Rennes, Hermanna, A.C. Kuiper, Nelly Bodenheim e.v.a.
De illustraties zijn van o.a. Rie Cramer (1887-1977), Jan Wiegman (1884-1963), Annie Leusink, Ella Riemersma, Netty Heyligers (1897-1989), B.Midderigh-Bokhorst (1880-1972), zie daarvoor het andere Ons Thuis-overzicht bij B.Midderigh-Bokhorst, Cornelia (Nelly) Spoor (1885-1950) en Gijsbertus Johannes van Overbeek (1882-1947) e.v.a.
De omslagillustratie van het kindertijdschrift (dezelfde als die van de ingebonden jaargangen) is van Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860-1937).

 

Enkele losse nummers hieronder.

5e jaargang nr 6 - april 1907
Uitgegeven bij Vincent Loosjes, Haarlem

12e jaargang nr 6 - april 1914
Uitgegeven bij L.J. Veen, Amsterdam

Hieronder een voorbeeld van de omslag van een jaargang, enkele ruggen, soms mèt en soms zonder jaargangnummer. Verder het derde gedeelte van de inhoud van de 15e jaargang.Hieronder de deelbundels - pas vanaf de 7e jaargang 1908-1909 meestal twee of drie per jaar met een eigen titel - met tussen 1907 en 1917 de bundels waarin zich de bijdragen van Willem Hulst bevinden. Nog niet alle deelbundels zijn bekend maar, wél alle gepubliceerde verhalen van Van de Hulst in Ons Thuis. Aansluitend nog het totaaloverzicht van de jaargangen met de deelbundels. Op de site over B.Midderigh-Bokhorst staat een nog uitgebreider overzicht omdat er talrijke illustraties van haar hand in Ons Thuis zijn opgenomen.

6e Jaargang 1907 - 1908 "Ons Thuis"
Van de zwarte kraaien en de witte sneeuw
(Februari 1908, 6e jaargang no. 4)

Een dolle rit (October 1908, 6e jaargang no. 12)
Nog geen deelbundels bekend.
Winterprovisie
Verhaal: Van een ijsschol met en gaatje
1907/1908 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen
1909 - 23,5x18 - 96 pag. geb linnen (voorplat)
1909 - 23,5x18 - pag 97-192. geb. linnen (voorplat)
 
Gezellige praatjes
„Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot...."
Gezellige praatjes (Andere kleuren omslag)
„Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot...."
Een heelen dag buiten
Het nestje onder de struiken
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
     
„Een eigen huisje”
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook „Een eigen huisje”
Géén bijdragen Van de Hulst
„Een leuke logeerpartij”
Géén bijdragen Van de Hulst
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
Ook: Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

     
Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
De witte wereld
Géén bijdragen Van de Hulst
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1911 - 22x18 - 64 pag. geb. karton
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
 
De witte wereld
Géén bijdragen Van de Hulst
De grijze Prins
Verhaal: De grijze Prins
Als de heide bloeit
Verhaal: Als de morgen daagt
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1914 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
 
 
Ook: Als de heide bloeit
Verhaal: Als de morgen daagt
Als de rozen bloeien
Verhaal: Het turvenfeest
De kleine Fopper
Géén bijdragen Van de Hulst
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
1917 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
zj -23x18 - 64 pag. geb (karton)Was dat niet slim!
Géén bijdragen Van de Hulst
De witte wereld
Géén bijdragen Van de Hulst
Als iemand verre reizen doet
Géén bijdragen Van de Hulst
1932 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - 95 pag. geb. linnen (voorplat)
     
Hansje - Pansjes avontuur
Géén bijdragen Van de Hulst
Rob
Géén bijdragen Van de Hulst
Herfstzon
Géén bijdragen Van de Hulst
zj - 23x18 - 73 pag. geb. (karton)
1927 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1916 - 23x18 - pag 65-128 - geb. linnen (voorplat)
     
In de duinen
Géén bijdragen Van de Hulst
Kees zijn avontuur
Géén bijdragen Van de Hulst
Duim en Duimpje
Géén bijdragen Van de Hulst
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
     
Vacantie
Géén bijdragen Van de Hulst
Reuzepim
Géén bijdragen Van de Hulst
Napret
Géén bijdragen Van de Hulst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1915 - 22x17,5 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Een groote verrassing
Géén bijdragen Van de Hulst
Jokko, 't aapje
Géén bijdragen Van de Hulst
Dappere Wim
Géén bijdragen Van de Hulst
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
ca 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton


 
Arme Hans
Géén bijdragen Van de Hulst
Kat en muis
Géén bijdragen Van de Hulst
De avonturen van Jan
Géén bijdragen Van de Hulst
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. kartom
     
Stoute Hans
Géén bijdragen Van de Hulst
Een vrindje gezocht
Géén bijdragen Van de Hulst
Leuke jongens
Géén bijdragen Van de Hulst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1917 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1916 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
     
Het land van je weet wel
Géén bijdragen Van de Hulst
De durfjas
Géén bijdragen Van de Hulst
Op 't vliegveld
Géén bijdragen Van de Hulst
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
't Is heusch gebeurd
Géén bijdragen Van de Hulst
Tom en Mekkie
Géén bijdragen Van de Hulst
De witte muizen
Géén bijdragen Van de Hulst
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
zj - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
 

                                                                
Jaargangenoverzicht
De jaargangen zijn vanaf de 7e jaargang ook in twee deelbundels verschenen en vanaf de 14e jaargang zelfs drie deelbundels per jaar. Elk los deel heeft een eigen titel naar één van de verhalen uit die periode en ook zijn er soms verschillende bandjes.01e Jaargang 1902-1903


Nog géén deelbundels.
Géén bijdragen van Willem Hulst

02e Jaargang 1903-1904


Nog géén deelbundels.
Géén bijdragen van Willem Hulst

03e jaargang 1904-1905


Nog géén deelbundels.
Géén bijdragen van Willem Hulst

04e jaargang 1905-1906


Nog géén deelbundels.
Géén bijdragen van Willem Hulst
 
05e jaargang 1906-1907

Nog géén deelbundels.
Géén bijdragen van Willem Hulst

06e jaargang 1907-1908

Verhalen van Willem Hulst
Van de zwarte kraaien en de witte sneeuw
(Februari 1908, 6e jaargang no. 4)

Een dolle rit (October 1908, 6e jaargang no. 12)
Nog géén deelbundels.
 
Nieuwsblad voor den boekhandel
jaargang 75, 1 januari 190807 jaargang 1908-1909Winterprovisie
Verhaal: Van een ijsschol met en gaatje
1909 - 23,5x18 - 96 pag. geb linnen (voorplat)
1909 - 23,5x18 - pag 97-192. geb. linnen (voorplat)

08e jaargang 1909-1910De Lelie; maandelijks katholiek dames-tijdschrift
voor Noord- en Zuid-Nederland, jrg 1, 1909-1910,
no 12, 01-08-1910

Gezellige praatjes
(Andere kleuren omslag)

„Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot...."
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
Een heelen dag buiten
Het nestje onder de struiken
1910 - 23,5x18 - 116 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Een heelen dag buiten
Het nestje onder de struiken
Een heelen dag buiten
Het nestje onder de struiken
1910 - 23,5x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1910 - 23,5x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)

Brinkman 1-1-1910

09e jaargang 1910-1911De Vrouw; veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw, jrg 19, 1911-1912, no 5, 28-10-1911


„Een eigen huisje”
Géén bijdragen Van de Hulst
1911 - 22x18 - 64 pag. geb. karton
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
 
Ook „Een eigen huisje”
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1911 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)

10e jaargang 1911-1912


Een tooverstaf
Géén bijdragen Van de Hulst

 
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
   
Ook: Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
Ook: Van vogeltjes in den mei
Verhaal: Van vogeltjes in den mei
1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)

1912 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)


11e jaargang 1912-1913
De witte wereld
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook: De witte wereld
Géén bijdragen Van de Hulst
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
1913 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
„Een leuke logeerpartij”
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1913 - 23x18 - 96 pag. geb. linnen (voorplat)
 

12e jaargang 1913-1914De grijze Prins
Verhaal: De grijze Prins
De grijze Prins
Verhaal: De grijze Prins
1914 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
1914 - 23x18 - 192 pag. geb. linnen (voorplat)
 
Als iemand verre reizen doet
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1914 - 23x18 - 95 pag. geb. linnen (voorplat)
 

13e jaargang 1914-1915


Napret
Géén bijdragen Van de Hulst
Als de heide bloeit
Verhaal: Als de morgen daagt
1914 - 23x18 - 95 pag. geb. linnen (voorplat)
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
 
Ook: Als de heide bloeit
Verhaal: Als de morgen daagt
 
1915 - 23x18 - pag. geb.linnen (voorplat)
 

14e jaargang 1915-1916


                                           Voor het eerst drie deelbundels
NB Bij deze 14e jaargang is bij de inhoud nog géén driedeling gemaakt, alle verhalen zijn als één geheel doorgenummerd. Het verhaal Herfstzon staat in het eerste segment maar wordt de titel van de tweede deelbundel.
O, wat een pret!
Géén bijdragen Van de Hulst


1916 - 23x18 -pag. 1-64 geb. (karton)
 
   
Herfstzon
Géén bijdragen Van de Hulst
Hansje - Pansjes avontuur
Géén bijdragen Van de Hulst
1916 - 23x18 - pag 65-128 - geb. (karton)
1916 - 23x18 - 73 pag. geb. (karton)
 
Brinkman

15e jaargang 1916-1917Op Schaatsen
Een vrindje gezocht
Géén bijdragen Van de Hulst
1917 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1917 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
Brinkman  
 


Als de rozen bloeien
Verhaal: Het turvenfeest
1917 - 23x18 - 64 pag. geb. karton
 

16e jaargang 1917-1918Stoute Hans
Géén bijdragen Van de Hulst
Broer en zus
Géén bijdragen Van de Hulst
1918 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1918 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

Géén bijdragen Van de Hulst


klik voor vergroting   
Poppenmoedertje
 
1918 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton  
 

17e jaargang 1918-1919Kat en muis
Géén bijdragen Van de Hulst

Dokter Poes
Géén bijdragen Van de Hulst

1919 23x18 - 74 pag. geb. linnen
1919 23x18 - 74 pag. geb. linnen
   
 Mogelijk 3e deel....?
 

18e jaargang 1919-1920Een groote verrassing
Géén bijdragen Van de Hulst
Een vroolijke middag
Géén bijdragen Van de Hulst
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
Vacantie
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

19e jaargang 1920-1921Plaaggeest
Géén bijdragen Van de Hulst
Een gezellige droom
Géén bijdragen Van de Hulst
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
In de duinen
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1921 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

20e jaargang 1921-1922Een grappige vergissing
Géén bijdragen Van de Hulst
De avonturen van Jan
G
één bijdragen Van de Hulst
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
Reuzenpim
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1922 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 

21e jaargang 1922-192321-1 Jokko, 't aapje
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook 21-1 Jokko, 't aapje
Géén bijdragen Van de Hulst
1923 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1923 1920 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb linnen
   
21-2 Kees zijn avontuur
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1923 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
 22e jaargang 1923-1924De witte muizen
Géén bijdragen Van de Hulst
De witte muizen
Géén bijdragen Van de Hulst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   

Duim en Duimpje
Géén bijdragen Van de Hulst

Duim en Duimpje
Géén bijdragen Van de Hulst

1924j - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
   
Dappere Wim
Géén bijdragen Van de Hulst
Dappere Wim
Géén bijdragen Van de Hulst
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1924 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

23e jaargang 1924-19251 De muizenfamilie
Arme Hans
Géén bijdragen Van de Hulst
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
   
Twee bengels
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook: Twee bengels
Géén bijdragen Van de Hulst
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1925 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

24e jaargang 1925-1926Leuke jongens
Géén bijdragen Van de Hulst
Kampeeren
1916 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen
 

De Bode; orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers,
jrg 39, 1927, no 12, 25-03-1927


De buitenpartij
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook: De buitenpartij
Géén bijdragen Van de Hulst
1926 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton
1926 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. karton

25e jaargang 1926-1927Rob
Géén bijdragen Van de Hulst
De Roode Papaver
1927 - 23x18 - 104 pag. geb. linnen (voorplat)
 
   

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 94, 1927, no 80, 25-10-1927

De tooverzee
 
 

26e jaargang 1927-1928

Het land van je weet wel
Géén bijdragen Van de Hulst
Tom en Mekkie
Géén bijdragen Van de Hulst
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   


 
Kleutertje en Klautertje
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1928 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)

27e jaargang 1928-1929
(Delpher)


De durfjas
Géén bijdragen Van de Hulst
Ook: De durfjas
Géén bijdragen Van de Hulst
1929 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1929 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
't Is heusch gebeurd
Géén bijdragen Van de Hulst
't Is heusch gebeurd
Géén bijdragen Van de Hulst
1929 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
1929 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)
   
 
 
Op 't vliegveld
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1929 - 22,5x17,5 - 64 pag. geb. linnen (voorplat)

28e jaargang 1929-1930 


Als 't maar moet

Heb je 't al gehoord?

Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken, jrg 85, 1930, 01-01-1930Schoolfeest
 
 
29e jaargang 1930-1931


De Bode; orgaan van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, jrg 43, 1931, no 31, 25-09-1931


De sneeuwbal

Zoo'n kleine slimmerd


Weggeloopen
 
 


30e jaargang 1931-1932


Knikkeren
Géén bijdragen Van de Hulst

De Padvinder
Géén bijdragen Van de Hulst
 


Was dat niet slim!
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1932 - 23x18 - 64 pag. geb. (karton)
 


31e jaargang 1932-1933

De Kabouterkoningin

Knorretje Flapoor


   32e jaargang 1933-1934

De Wildebras

De kleine Fopper
Géén bijdragen Van de Hulst
 
1934 - -23x18 - 64 pag. geb (karton)
Robbedoes
 


Hiermee is het tijdperk Ons Thuis van 1902-1932 nu echt defintief afgesloten.


   

Vrij en Blij


1917 -1964

NB Voor de overzichtelijkheid is alles over het tijdschrift Vrij en Blij teruggebracht tot één geheel en zijn er géén verdere doorverwijzingen meer.

Zie ook alle bijdragen van Jan Veltman

      
In de 'Titellijst van de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken' van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt de verschijningsvorm aldus aangegeven (PM is de bewaarplaats 'Persmuseum, Amsterdam):
• Vrij en blij, christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes, 1917-; zv.
• Vrij en blij, christelijk weekblad voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar, 1924-1929
• Vrij en blij, christelijk maandblad voor de jeugd, [Baarn], 1923-1964; PM.
• Vrij en blij, christelijk maandblad voor de jeugd, [Neerbosch], 1951-; MOW, PM.

Daarmee is het totaalbeeld niet volledig want In 1937 is de 21e jaargang getiteld: Christelijk Jeugdblad onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn. Het verschijnt de eerste en derde vrijdag van elke maand en wordt uitgegeven bij H.A. van Bottenburg, Amsterdam.
In de uitgaven vanaf 1951 wordt aangegeven dat 'Vrij en Blij' een opvolger is van diverse tijdschriften en jeugdbijlagen.

(Hier en daar kloppen de jaartallen niet, waarschijnlijk hebben ze niet alle uitgaven voorhanden)1e Jaargang 1917-1918Vrij en Blij -
1e jaargang 1917-1918

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
De afleveringen verschijnen tweemaal per maand vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 1 - october 1917-september 1918 - 24x17 - 776 pagina's, doorgenummerd, geb.

Verhalen
Onder een kar - nr 1 - pag. 14-18, illustraties Jan Wiegman  
De twee vijanden - nr 6 - pag. 183-185, zonder illustraties
Het bakkertje (versje) - nr 8 - pag. 254, illustratie Jan Wiegman
De bruiloft in de Kortjansteeg - nr 16 - pag. 489-496, illustraties Jan Wiegman

De losse nummers van Vrij en Blij zijn voorzien van prachtige Jetses-illustraties, die nadien ook voor de omslagen van een aantal kwartaalboeken zijn gebruikt. Het moge duidelijk zijn dat ze seizoensgebonden zijn: herfst, winter, lente en zomer.

 herfst nrs 1-4
winter nrs 5-11
lente nrs 12-18
zomer nrs 19-24


2e Jaargang 1918-1919Vrij en Blij -
2e jaargang 1918-1919

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
De afleveringen verschijnen tweemaal per maand vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 2 - october 1918 - september 1919 - 24x17 - 672 pagina's, doorgenummerd, geb.

Verhaal
Een angstige avond - nr 16 - pag. 486-491, illustrator onbekend3e jaargang 1919-1920Vrij en Blij - 3e jaargang 1919-1920

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
De afleveringen verschijnen tweemaal per maand vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.

Jaargang 3 - october 1919-september1920 - 24x17- vier delen resp 168, 168 en (deel 3+4) 264 pag.

Verhaal
Géén bijdragen van Van de Hulst
 
Jaargangen 1 t/m 5

Voor zover bekend zijn van deze 3e jaargang voor het eerst óók kwartaalboeken verschenen (Bij de vierde jaargang wordt ''Serie II'' gebruikt). De omslagen zijn van Cornelis Jetses maar niet in de seizoensvolgorde als die bij de losse nummers van de 1e jaargang. Mogelijk zijn de opgeplakte platen willekeurig en zijn er meer kwartaalboeken met andere omslagillustraties te vinden, zoals hieronder bij het vierde kwartaalboek met zowel een ''winteromslag'' als een ''lenteomslag''. Diezelfde omslagillustratie van Jetses is overigens vaker gebruikt, zoals voor uitgaven van de Lentehof-serie (o.a. In 't Kraaienenest). En ook voor het boek: Zonder moeder - Henr. Vermey-Nel (Uitg. Bosch Jbzn, Baarn)

 
  
Kwartaalboek I 1919-1920
Kwartaalboek II 1919-1920
Kwartaalboek III 1919-1920
Kwartaalboek IV 1919-1920
     


4e jaargang 1920-1921


Vrij en Blij -
4e jaargang 1920-1921

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.
'Verschijnt den vierden donderdag van ieder maand'

Jaargang 4 - October 1920 - september 1921 - 23x17 - vier delen gebundeld van elk 120 pagina's doorgenummerd.


Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Verhaal
Weliswaar wordt W.G. van de Hulst genoemd bij de vaste medewerkers, maar er zijn géén bijdragen in deze jaargang.Kwartaalboeken vierde jaargang, ''Serie II'. De omslagen zijn van J.G. Kesler (niet alles voorhanden)

Kwartaalboek I 1920-1921 (titelpagina)
Kwartaalboek II 1920-1921 (titelpagina)
Kwartaalboek III 1920-1921
Kwartaalboek IV 1920-1921
 


5e jaargang 1921-1922Vrij en Blij -
5e jaargang 1921-1922

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.
'Verschijnt den vierden donderdag van ieder maand'

J
aargang 5 - october 1921 - september 1922 - 23x17 - vier delen, resp. 120,120,120 en 84 pag. geb.

Verhaal
Weliswaar wordt W.G. van de Hulst genoemd bij de vaste medewerkers, maar er zijn geen bijdragen in deze jaargang.6e jaargang 1922-1923

 Home  
Vrij en Blij -
6e jaargang 1922-1923
Aan de ondertitel is nu ''van 5 - 13 jaar'' toegevoegd.

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.
'Verschijnt den vierden donderdag van ieder maand'

J
aargang 6 - october 1922 - september 1923 - 24x17 - doorgenummerd, 476 pag.

Verhaal
Weliswaar wordt W.G. van de Hulst genoemd bij de vaste medewerkers, maar er zijn geen bijdragen in deze jaargang.
     


7e jaargang 1923-1924


Vrij en Blij -
7e jaargang 1923--1924

'Christelijk tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van Mej. J.L.F. de Liefde en de heeren A.L. Gerritsen en P.Keuning'. Met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Ook verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. De omslagillustratie van de losse afleveringen is van Cornelis Jetses en de prachtband voor de ingebonden jaargang is van Jan Wiegman.
Uitgegeven vanaf october 1917 bij Uitgeversmaatschappij E.J. Bosch Jbzn - Baarn.
'Verschijnt den vierden donderdag van ieder maand'

J
aargang 7 - october 1923-september1924 - tweewekelijks, groter formaat 27,53x22 - geb. doorgenummerd, 288 pag.

Verhaal
Feuilleton ''In 't Kraaiennest''

 


        
                              


8e jaargang 1924-1925 


Vrij en Blij - 8e jaargang 1924-1925

'Nu: Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar. Verschijnt iedere vrijdag, 8 pagina's per week dus. Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal.
Uitgave van Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn.te Baarn.
De bandomslag van de doorgenummerde jaargang is nog steeds van Jan Wiegman, de omslagtekening is naar de vroegere afbeelding van Jetses nagetekend.
Het formaat is iets groter geworden, van 23x17 vroeger naar 26,5x18,5 nu.

Jaargang 8 - Weekblad - October 1924-1925 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)

Verhalen en gedichten

Géén bijdragen van Van de Hulst

Nb: De met v.d. H. ondertekende bijdragen zijn mogelijk van H.van der Holst als medewerkende aan de 28e jaargang, of misschien Frouck van der Hooning 34e jaargang.

Exact hetzelfde tijdschrift wordt ook onder een andere naam uitgegeven: Het kleine Schouwvenster, als bijlage bij een abonnement op Het Schouwvenster. In 1924 werd de naam Christelijk Volksblad veranderd in Het Schouwvenster, vanaf dat moment is ook het Christelijk Weekblad voor jongens en meisjes Het kleine Schouwvenster uigegeven. Met uitzondering van de naam op de voorkant is het blad exact hetzelfde als Vrij en Blij. En dus zijn er ook weer identieke verzamelbanden zoals bij jaargang 11, 14 en 17 aangegeven met voorop Het kleine Schouwvenster.
De redacties zijn in die tijd vlak bij elkaar gevestigd: Vrij en Blij ((Bosch) N.Z.Voorburgwal 68-70, Amsterdam en Het kleine Schouwvenster Prinsengracht 493, Amsterdam


         
            9e jaargang 1925-1926

Vrij en Blij -
9e jaargang 1925-1926

'Nu: Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar. Verschijnt iedere vrijdag, 8 pagina's per week dus. Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal.
Uitgave van Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn.te Baarn.
De bandomslag van de doorgenummerde jaargang is nog steeds van Jan Wiegman, de omslagtekening is naar de vroegere afbeelding van Jetses nagetekend.
Het formaat is iets groter geworden, van 23x17 vroeger naar 26,5x18,5 nu.

Jaargang 9 - Weekblad - October 1925-1926 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)

Verhalen en gedichten

Géén bijdragen van Van de Hulst

Exact hetzelfde tijdschrift wordt ook onder een andere naam uitgegeven: Het kleine Schouwvenster, als bijlage bij een abonnement op Het Schouwvenster.

  10e jaargang 1926-1927

Vrij en Blij -
10e jaargang 1926-1927

'Nu: Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar. Verschijnt iedere vrijdag, 8 pagina's per week dus. Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal.
Uitgave van Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn.te Baarn.
De bandomslag van de doorgenummerde jaargang is nog steeds van Jan Wiegman, de omslagtekening is naar de vroegere afbeelding van Jetses nagetekend.
Het formaat is iets groter geworden, van 23x17 vroeger naar 26,5x18,5 nu.

Jaargang 10 - Weekblad - October 1926-1927 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)

Verhalen en gedichten

Géén bijdragen van Van de Hulst

Exact hetzelfde tijdschrift wordt ook onder een andere naam uitgegeven: Het kleine Schouwvenster, als bijlage bij een abonnement op Het Schouwvenster.

  = Vrij en Blij 11e jaargang 1927-1928

Het Kleine Schouwvenster = Vrij en Blij -
11e jaargang 1927-1928

'Nu: Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien jaar. Verschijnt iedere vrijdag, 8 pagina's per week dus. Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal.
Uitgave van Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn.te Baarn.
De bandomslag van de doorgenummerde jaargang is nog steeds van Jan Wiegman, de omslagtekening is naar de vroegere afbeelding van Jetses nagetekend.
Het formaat is iets groter geworden, van 23x17 vroeger naar 26,5x18,5 nu.

Jaargang 11 - Weekblad - October 1927-1928 - 27,5x18,5 - 416 pag. (dus precies 52 afleveringen van 8 pagina's)

Verhalen en gedichten

Géén bijdragen van Van de Hulst
Exact hetzelfde tijdschrift uitgegeven als Het kleine Schouwvenster, als bijlage bij een abonnement op Het Schouwvenster. Behalve de titel op de band en op de voorkant van het tijdschrift is alles identiek. Dit is één van de fraaie verzamelbanden.

  

Enkele advertenties van Vrij en Blij
in het tijdschrift
Christelijk Vrouwenleven 1927
Hoe nauw beide tijdschriften aan elkaar verwant zijn is te zien in de 14e jaargang van Het kleine Schouwvenster 1930-1931 waarbij
zelfs de titelpagina van Vrij en Blij is meegebonden.

Vrij en Blij
- 14 jaargang 1930 - 1931

Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien.
Verschijnt iedere vrijdag.  Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal
Uitgave van N.V. Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn - Amsterdam

Jaargang 14 - October 1930 - 1931 - 27x17,5 - 408 pag.
Géén bijdragen van Van de Hulst

Vrij en Blij
- 16 jaargang 1932 - 1933 (vanaf nr 14 voorhanden)

Christelijk weekblad voor jongens en meisjes van zes tot veertien.
Verschijnt iedere vrijdag.  Abonnementsprijs ƒ1,- per kwartaal
Uitgave van N.V. Uitgeversmaatschappij E.J.Bosch Jbzn - Amsterdam

Jaargang 16 - October 1932 - 1933 - 27x17,5 - 416 pag.
Géén bijdragen van Van de Hulst
 


Verzamelband Het Kleine Schouwvenster 1933-1934 (= 17e jaargang Vrij en Blij)
Zoals er verzamelbanden voor de jaargangen Vrij en Blij werden gemaakt werden diezelfde banden ook voor Het Kleine Schouwvenster gebruikt.
Onderstaande ingebonden jaargang  1933-1934 is voorhanden en de eerste twee nummers Vrij en Blij
Jaargang 17 - October 1933 - 1934 - 27x17,5 - 416 pag.
Géén bijdragen van Van de Hulst

Alléén de kop/colofon is verschillend, verder zijn de tijdschriften identiek.

         

Het Kleine Schouwvenster opgenomen in Vrij en Blij
Pagina van www.lambiek.net
 
 


21e jaargang 1937-1938
neutrale omslagVrij en Blij -
21e jaargang 1937-1938

Inmiddels ie het ''Kinderweekblad'' Christelijk jeugdblad onder redactie van P.de Zeeuw geworden. Het verschijnt de eerste en derde vrijdag van elke maand.
ƒ0,75 per kwartaal; luxe editie 9speciaal geschikt voor schoolbibliotheken) ƒ1,25 per kwartaal.

heet redactie-adres is P.de Zeeuw J.Gzn. te Nijkerk en het adminstratie-adres is Prinsengracht 493. Amsterdam-Centrum
Het wordtr nu uitgegeven bij H.A. van Bottenburg N.V.

Jaargang 21 - veertiendaags - October 1937-1938 - 27x17,5 - 384 pag.
(dus precies 24 afleveringen van 16 pagina's)

     

Verhaal in no 17 vrijdag 3 juni 1938
Het Pinksterfeest (Uit: Bijbelse vertellingen)Bij de Koninklijke Bibliotheek wordt het tijdschrift in 2017 als hieronder beschreven:  24e jaargang 1940-1941
neutrale omslag
NB Er is ook een Christelijk Jeugdtijdschrift bekend met dezelfde naam onder redactie van P.A. de Rover, uitgegeven bij Edecea, Hoorn.
Nieuwe  Leidsche Courant 23 november 1935
Vrij en Blij -
24e jaargang 1940-1941

Vrij en Blij  is nu een Christelijk Jeugdblad onder redaktie van P.de Zeeuw J.Gzn geworden met een lange reeks vaste medewerkers waaronder W.G. van de Hulst. Het blad verschijnt de eerste en derde vrijdag van elke maand en kost ƒ0,75 per kwartaal. Ook is er een luxe editie tbv schoolbibliotheken beschikbaar voor ƒ1,25 per kwartaal. Verscheidene tekenaars verlenen hun medewerking. Het redaktieadres van het blad is Nijkerk (De Zeeuw) en het wordt uitgegeven bij H.A. van Bottenburg te Amsterdam.
.
Jaargang 24 - October 1940-1941 - 27x17,5 - 384 pag. (dus precies 24 afleveringen van 16 pagina's)
Gedicht in no.1 vrijdag 4 oktober 1940 pagina 9 en 10 (Géén illustratie)
Het Bakkertje

in deze jaargang zit ook een nummer van Lenteleven ingebonden, nr 19, vrijdag 4 juli 1941 (Oorlogstijd, dus!). Wat bij Vrij en Blij de 24e jaargang is, is voor Lenteleven de 6e jaargang. Behalve de kop en jaargang + nummer en datum is het blad identiek.

     


Tussen de 24e jaargang 1940-1941 en de onderstaande 25e jaargang 1949 liggen de oorlogsjaren met papierschaarste.


25e jaargang 1949
Vrij en Blij -
25e jaargang 1949

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn, waarin opgenomen:
Vrij en Blij, lenteleven, het kleine Schouwvenster, Jeugdcourant van de Neerbosch-Cent, Kinderrubriek van de Vriend des Huizes.
.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Na de 2e Wereldoorlog wordt Vrij en Blij weer uitgegeven, al begint dat pas in 1949. P.de Zeeuw J.Gzn beschrijft de gang van zaken in het eerste nummer van het maandblad, zie hieronder.

W.G. van de Hulst wordt niet meer genoemd in de colofon, maar er worden nog wel enkele bijdragen opgenomen en vooral ook veel korte recensies van boeken op het ''Boekenplankje''. .

Jaargang 1949 - ingebonden - 26,5x19,5 - 256 pag - ruim 20 pag. per aflevering (doorgenummerd). Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 3 pag 60 Ons boekenplankje recensie Het grote voorleesboek, 2e druk 1948 ƒ7,50 (blijkt later een drukfout want het moest ƒ17,50 zijn)
* Nr. 4 Over de Batakse Kinderbijbel. Dit betreft wellicht de heruitgave uit 1950 van Buku hasudungan ni roha
• Nr 5 pag 84 Ons boekenplankje recensie De Bijbelse Geschiedenissen 10e druk 1948 ƒ12,75 en Bijbelse Vertellingen 8e druk 1949 ƒ8,90
• Nr 7 pag 144 Ons boekenplankje De prijs van Het grote voorleesboek is niet ƒ7,50 (zoals eerder aangekondigd) maar moet ƒ17,50 zijn
In het artikel Van de redactie doet P.de Zeeuw j.Gzn. uit de doeken hoe de
hervatting van Vrij en Blij na WOII heeft plaatsgevonden. Maar .... wonderlijk genoeg vergist De Zeeuw

zich blijkbaar in de datum: Het eerste nummer verscheen toch in 1917?26e jaargang 1950

Vrij en Blij -
26e jaargang 1950

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Hoe de overgang naar deze vorm precies is gegaan is (me) (nog) niet duidelijk. Wellicht dat door de oorlogsjaren het vorige tijdschrift is gestopt en in deze vorm met een andere jaargangenreeks gecombineerd opnieuw uitgegeven.      Antwoord: zie hierboven Van de redactie januarie 1949
In ieder geval is Vrij en Blij inmiddels (weer) een Maandblad geworden, is het ook een bijvoegsel bij De Vriend des Huizes (67e jaargang), loopt de jaargang van januari tot december en wordt het tijdschrift uitgegeven bij Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch.

Jaargang 1950 - ingebonden - 26,5x19,5 - 252 pag - ruim 20 pag. per aflevering (doorgenummerd). Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 7 pag 135 versje W.G. van de Hulst: In het hooiland
• Nr 10 pag 200 Ons boekenplankje recensie Voordragen 2e druk ƒ1,90 met het de verhalen Rustig te midden van de woedende baren (uit 'Prins Willem') en Het vertelsel van de wind (uit 'Groot Kinderkerstboek')
• Nr 12 pag 227 Verhaal De twee vijanden ( Uit "Vrij en Blij", 1e jaargang 1917) Illustraties H.Bartels
27e jaargang 1951

Vrij en Blij -
27e jaargang 1951


Bij de colofon van 1951: Er zijn een heel aantal tijdschriften of jeugdbijlagen samengevoegd: Vrij en Blij, Lenteleven, Het kleine Schouwvenster, Jeugdcourant van de Neerbosch' cent en de kinderrubriek van de Vriend des Huizes.
Ook is er een samenwerking met "De Wiekslag", Maandblad voor de jeugd.

W.G. van de Hulst wordt niet (meer) als medewerker vermeld. En slechts sporadisch wordt nog iets van of over hem aangegeven. Wel wat recensies en tekeningen van W.G. van de Hulst jr


Jaargang 1951 - 27x19,5 - 232 pag. - bijna 20 pag. per aflevering (doorgenummerd)
Bijdragen Van de Hulst
• Nrs 4-7 van april t/m juli illustraties van W.G. van de Hulst jr bij Arm en toch rijk van Anne de Vries (NBG-uitgave 1935)
• Nr 6 Ons boekenplankje recensie Kees van Dam op stap met ill. van van de Hulst jr
Nr 8 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe boek voor de Jeugd met verhaal van Van de Hulst28e jaargang 1952

Vrij en Blij - 28e jaargang 1952
'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

W.G. van de Hulst wordt niet (meer) als medewerker vermeld. En slechts sporadisch wordt iets van of over hem aangegeven.

Jaargang 1952 - ingebonden - 26,5x19,5 - 188 pag -
16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.


Bijdragen Van de Hulst
• Nr 2 pag 36 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe voorleesboek
• Nr 6 pag 56 Ons boekenplankje recensie Bijbel voor de jeugd met ill. van Van de Hulst jr
• Nr 8 Ons boekenplankje recensie Het nieuwe boek voor de Jeugd met verhaal van Van de Hulst


30e jaargang 1953


Vrij en Blij -
29e jaargang 1953

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1953 - ingebonden - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 12 pag. Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen omtrent W.G. van de Hulst

 30e jaargang 1952


Vrij en Blij -
30e jaargang 1954

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1954 - ingebonden - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag. Met inhoudsopgave voorin.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 1 pag 3, nr 2 pag 19, nr 3 pag 35 en nr 4 pag 51: Illustraties van W.G. van de Hulst jr bij het verhaal Toen de eikels vielen van J.L. de Liefde (NBG 1938)
• Nr 2 pag 32 Ons boekenplankje recensie Hoor de klokken luiden (met een verhaal van Van de Hulst) en de Kees van Dam-serie (met illustraties van Van de Huls tjr)
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie De toverfluit door D.L.Daalder cs met een verhaal van Van de Hulst
Nr 5 pag 67, nr 6 pag 85 en nr 7 pag 99 Verhaal van W.G. van de Hulst: De bruiloft in de Kortjansteeg met illustraties van H.Bartels? (Of toch van de Hulst jr?) (Nb Op pag 99 wordt vermeld dat het verhaal is overgenomen uit Vrij en Blij Jaargang 1. 1917-1918)
• In de nrs 9-12 wordt in 4 gedeelten het verhaal Eppo's viool uitgegeven bij het Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap 'De Lichtdrager'

 31e jaargang 1955

 


Vrij en Blij -
31e jaargang 1955

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1954 - (6 losse nrs van 6-12) - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 5 pag 67, nr 6 pag 83, nr 7/8 pag 99 en nr 9 pag 124 het verhaal Een muis in dit huis? met illustraties van W.G. van de Hulst jr (NBG 1933)
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie Die kwajongens door K.Norel met illustraties van Van de Hulst jr


32e jaargang 1956Vrij en Blij - 32e jaargang 1956

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1956 - (aantal losse nummers) - 26,5x19,5 - 188 pag - 16 pag. per aflevering (doorgenummerd) met no 12 het laatste nummer 20 pag.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 2 pag 32 Ons boekenplankje recensie De toverhoorn door H.de Bruyn cs met een verhaal van Van de Hulst
• Nr 4 pag 64 Ons boekenplankje recensie Bijbel voor de jeugd door J.E.Kuiper met illustraties van W.G. van de Hulst jr
• Nr 11 pag 168 Ons boekenplankje recensie Van jasjes en broekjes door Margreet Bruin cs met een verhaal van Van de Hulst
*
Nr 12 pag 178-179 Verhaal De ster van Bethlehem (Uit: Het nieuw voorleesboek 2e druk)33e jaargang 1957
Vrij en Blij - 33e jaargang 1957

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1957 - ingebonden - 26,5x19,5 - 184 pag - de 12 afleveringen doorgenummerd

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 3 pag 48 Ons boekenplankje recensie De Pruikenmaker en de Prins 3e druk
• Nr 12 pag 184 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender Als het klokje zeven slaat 195834e jaargang 1958
Vrij en Blij - 34e jaargang 1958

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1958 - ingebonden - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen doorgenummerd

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 10 pag 144 Ons boekenplankje recensie Niek van de bovenmeester 29e druk
• Nr 12 pag 176 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender Als het klokje zeven slaat 1959


37e jaargangVrij en Blij -
37e jaargang 1961

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1961 - ingebonden - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 1 pag 16 Ons boekenplankje recensie Mazijk's kalender en blokboekje Als het klokje zeven slaat 1961 resp. ƒ2,75 en ƒ3,50


38e jaargangVrij en Blij -
38e jaargang 1962

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1962 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen omtrent Van de Hulst.


39e jaargangVrij en Blij -
39e jaargang 1963

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1963 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig
doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
• Nr 7-8 juli-augustus pag 112 Ons boekenplankje recensie Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes 14e druk ƒ14,90


40e jaargang

Vrij en Blij - 40e jaargang 1964

'Christelijk maandblad voor de Jeugd' onder redactie van P.de Zeeuw J.Gzn.
Uitgave van Neerbosch' Uitgeverij te Neerbosch

Jaargang 1964 - losse nummers - 26,5x19,5 - 176 pag - de 12 afleveringen volledig doorgenummerd, inclusief omslagen.

Bijdragen Van de Hulst
Géén bijdragen omtrent Van de Hulst.
   
   
   
   
   
   
   


 Verhalen in kranten
(in opbouw)
In verschillende kranten zijn verhalen van W.G. van de Hulst gepubliceerd. Op deze pagina worden chronologisch alléén de verhalen weergegeven terwijl op de pagina Kranten en tijdschriften álle relevante items omtrent Van de Hulst worden bijeengebracht.


De Rotterdammer Zondagsblad - zaterdag 12 december 1931, pagina 8 - Kippesoep met balletjes
De Rotterdammer Zondagsblad - zaterdag 7 januari 1933 - Willem van Oranje
 

Trouw - Kerstnummer 24 december 1945 - Sjoerds wondere kerstnacht
 Niek van Noort ''Werk van W.G. van de Hulst nog steeds populair'' en het verhaal ''In de wijde wereld" (uit: Het grote voorleesboek, 8e druk 1973)
Nederlands Dagblad 13 december 1973